Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Vodné hospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

Fyzikálna úprava vody v priemyselných prevádzkach a v domácnostiach

EcoTechnika 2/2011

Opatrenia na zníženie tvorby zárodkov CaCO3

Z hľadiska environmentálneho prístupu je preferovaná najmä fyzikálna metóda úpravy vody. Je to podmienené oveľa menšími prevádzkovými nákladmi v porovnaní ako sú pri chemických metódach. Jedným z dôvodov voľby aplikácie fyzikálnej metódy úpravy vody je tvorba uhličitanu vápenatého, CaCO3.

Viac informácií

Renovácie potrubí bezvýkopovými metódami ekonomické a ekologické

EcoTechnika 2/2011

Spoločnosti spravujúce potrubné vedenia vytvárajú dopyt po inovovaných technológiach, ktoré zlepšujú ekonomickú prevádzku potrubí s minimálnym dosahom na životné prostredie, zabezpečujú ochranu potrubia proti korózií, zabraňujú vytváraniu inkrustov, zlepšujú prietok média, zamedzujú únikom, v najväčšej možnej miere predĺžujú životnosť potrubia a po celú dobu zachovávajú kvalitu prepravovaného média.

Viac informácií

Evropané vyzývají zakročení proti nadměrnému rybolovu

Tlačové správy

Evropané vyzývají rozhodující představitele, aby zakročili proti nadměrnému rybolovu. Dnes je Světový den oceánů a organizace OCEAN2012 zahajuje již třetí Evropské týdny ryb (European Fish Weeks), v jejichž rámci se po celé Evropské unii uskuteční veřejné akce zaměřené na zvýšení povědomí o nadměrném rybaření. Tyto akce rovněž slouží jako výzva ozhodujícím představitelům k zastavení nadměrného rybolovu.

Viac informácií

Čistenie komunálnych vôd

EcoTechnika 1/2011

Jedným z vážnych problémov mies a obcí na Slovensku je čistenie komunálnych vôd. V súčasností viac ako 40 % obyvateľov Slovenska nemá zabezpečené čistenie odpadových vôd. Tento problém sa netýka len obyvateľstva, pretože odhadovaná produkcia priemyselných a poľnohospodárskych odpadových vôd je asi na úrovni 15 až 18 miliónov ekvivalentných obyvateľov (EO). Dôsledkom je znečistenie povrchových a podpovrchových vôd. V dôsledku používania tzv. netesných žúmp a starých septikov nie je možné na niektorých miestach Slovenska využívať spodnú vodu zo studní. Voda v týchto miestach je z hygienického hľadiska nevyhovujúca, kvôli vysokému obsahu fosforečnanov, dusičnanov, biologickému a bakteriálnemu znečisteniu.

Viac informácií

Minimalizace spotřeby technologické vody

EcoTechnika 1/2011

Technologické vody jsou v mnoha provozech nezbytným médiem pro zajištění dané činnosti. Existuje řada technologických procesů, které vyžadují značnou spotřebu vody. V mnoha případech dochází ke znečištění technologické vody a následně je jako odpadní voda vypouštěna do kanalizace.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike