Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Progresívne technológie pre čistenie odpadových vôd firmy ARAD

Používaním vody v domácnostiach a priemyselných odvetviach vzniká odpadová voda, ktorej znečistenie je rôzneho charakteru. Ochrana vodných tokov kladie dôraz na zabezpečenie kvality odpadovej vody, nakoľko práve vypúšťaná voda je významným zdrojom znečisťovania tokov a ovplyvňuje kvalitu života v nich, aby aj budúce generácie poznali živočíchy a rastliny, ktoré patria do našich regiónov.  V záujme ochrany kvality povrchovej vody, legislatíva nariaďuje odpadové vody pred ich vypustením do recipientu vyčistiť.

čistenie_odpadovych_vod_ARAD_časopis_Technika

Pre pôvodcov a spracovateľov ponúkame implementáciu technológií čistenia odpadových vôd v celom rozsahu zabezpečenia projektu na kľúč, od analýzy skutkového stavu, spracovania návrhu použitia technologického procesu spĺňajúceho platné legislatívne požiadavky, cez dohľad pri realizácii projektu, inštaláciu technológie, spracovanie dokumentácie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obslužného personálu a následný záručný a pozáručný servis.


Čistenie odpadových vôd technológiou AGAR® ocenenou odborníkmi cenou Zlatá AQUA 2011
Portfólio ponuky technológií AGAR® obsahuje komplexné riešenia čistenia komunálnych odpadových vôd, pre ktoré spoločnosť ARAD Slovakia, s. r. o. zabezpečuje v plnom rozsahu realizáciu projektov a podporu pri návrhu, vybudovaní a uvedení do prevádzky novej čistiarne odpadových vôd, rovnako aj pri vyriešení problémov so stárnucou infraštruktúrou a nárastom populácie. Okrem čistenia komunálnych odpadových vôd ponúkame aj riešenia pre priemysel. Za pomoci našich odborníkov môžu priemyselné závody splniť prísne predpisy na vypúšťanie odpadových vôd do životného prostredia alebo do verejnej kanalizácie. Použitím technológie AGAR® sú riešené typické priemyselné problémy, ako nerovnomerný prietok, sezónne špičky a vysoké organické zaťaženie. Pri priemyselných aplikáciách čistenia odpadových vôd riešime aj opätovné využitie vyčistenej vody v procese výroby filtračnými systémami navrhnutými na mieru podľa požiadaviek zákazníka.


Technológie AGAR® - technológia malých nosičov s vysoko účinným efektom čistenia

Technológia AGAR
predstavuje spojenie pevného filmu so suspendovanou bioma-sou, čo je považované za „ďalšiu generáciu" medzi technológiami čistenia odpadových vôd. Patentovaná technológia AGAR je výsledkom viac ako desaťročného intenzívneho multidisciplinárneho výskumu a vývoja. Technológia využíva unikátne vlastnosti plné otvoreného a súčasne plne chráneného nosiča biomasy a vysokoúčinné prevzdušňovanie a miešanie. Výsledkom je zvýšenie efektívneho povrchu nárastovej biomasy a optimálny prenos kyslíka. Skupina riešení zvyšuje odstraňovanie BSK5 (biologická spotreba kyslíka) a nutrientov v čistiarňach odpadových vôd so zvýšeným využitím existujúcich reaktorov a unikátnu účinnosť implementácie nových reaktorov. Môže byť aplikovaná v rôznych typoch biologického procesu.

čistenie_odpadovych_vod_ARADNové nosiče biomasy pred použitím


čistenie_odpadovych_vod_ARAD


Nosiče po počiatočnej aklimatizácii


čistenie_odpadovych_vod_ARAD


Priečny rez nosičom s dobre rozvinutou biomasou


čistenie_odpadovych_vod_ARAD


Zapracovanie nosičov v bioreaktore


Výhody aplikácie technológie AGAR® pre prevadzkovateľa predstavuje:
- nákladovú efektívnosť (nízke investičné a prevádzkové náklady)
- malé nároky na prevádzkovú plochu
- rýchla inštalácia
- rýchly nábeh čistenia odpadových vôd
- jednoduchá obsluha
- odolnosť a stabilita voči hydraulickým nárazom a toxickým šokom
- poskytnutie intenzívnej nitrifikácie
- priaznivé pôsobenie na životné prostredie
TYPY APLIKÁCIÍ TECHNOLÓGIE AGAR®

MBBR - bioreaktor s pohyblivým lôžkom

čistenie_odpadovych_vod_ARAD
Proces čistenia odpadovej vody prebieha na základe biofilmu na nosičoch, ktorý poskytuje odstraňovanie organického uhlíka rovnako ako nitrifikáciu a denitrifikáciu, ak je to potrebné, bez recirkulácie aktivovaného kalu. Proces je jednoduchý, robustný a vyžaduje minimálne zásahy obsluhy. Odpadová voda je zavedená do jedno alebo viacstupňového systému (podľa potreby odstraňovania dusíka), pričom každý stupeň obsahuje vhodné množstvo biomasy na nosičoch. Na odstraňovanie BSK5 je určená konfigurácia jedno alebo dvojstupňového čistenia odpadovej vody.
Odpadová voda vstupuje do bioreaktora a vyčistená voda odchádza z reaktora do dosadzovacej alebo flotačnej nádrže resp. do terciálneho filtračného systému a pod.V tejto konfigurácii nie je kal recirkulovaný. Ak je potrebné odstrániť dusík, konfigurácia bude mať viac stupňov s vnútornou cirkuláciou vody z nitrifikácie do predradenej denitrifikácie, pričom kal nie je recirkulovaný zo separačnej nádrže.
Uvedené riešenie je vhodné na čistenie vôd rôzneho pôvodu: od predčistenia odpadovej vody z priemyslu na zníženie látkového zaťaženia, po úplné vyčistenie komunálnej odpadovej vody so splnením najprísnejších požiadaviek na odpadové vody.
MBBR proces je optimálny pre ČOV s obmedzenou plochou, s požiadavkou vysokej kvality vypúšťaných odpadových vôd spojenou so schopnosťou odolávať šokovému látkovému zaťaženiu. Rovnako je vhodný pre nové ČOV, aj pre rekonštrukciu ČOV z dôvodov vysokého látkového zaťaženia. Technológie AGAR® sú aplikované v rôznych častiach sveta a v rôznych odvetviach priemyslu, v súčasnosti už aj na Slovensku v ČOV Strážske (viď obr.1. a obr.2.).

čistenie_odpadovych_vod_ARAD

obr. 1


čistenie_odpadovych_vod_ARAD

obr. 2


IFAS - spojenie pevného filmu so suspendovanou biomasou aktivovaného kalu

čistenie_odpadovych_vod_ARAD

AGAR® IFAS (fixný film s aktivovaným kalom) konfigurácia využíva zložité interakcie medzi biomasou na nosičoch a suspendovanou biomasou aktivovaného kalu. Táto koexistencia vytvára špecializovaný a vysoko koncentrovaný nitrifikačný biofilm na nosičoch biomasy, ktorý pôsobí súčasne s aktivovaným kalom na oxidáciu organického uhlíka. Proces je založený na princípe, že sa biomasa na nosičoch zavedie do aktivovaného kalu, čo umožní, aby aktivovaný kal odstránil väčšinu BSK5, pričom sa v biofilme vyvinie mikrobiologická populácia, ktorá oxiduje amoniakálne zlúčeniny. AGAR® IFAS je obzvlášť vhodné využiť pre vybavenie už existujúcich ČOV s cieľom pridať nitrifikáciu, rovnako ako zvýšiť odstránenie BSK5, bez ďalšieho zväčšovania objemu nádrže, ale sa-mozrejme aj pri riešení nových ČOV. AGAR® IFAS reaktor sa zvyčajne delí na viac stupňov, pričom zahŕňa aeróbny, anoxický a anaeróbny stupeň, rovnakým spôsobom ako dobre známa konfigurácia biologického odstraňovania nutrientov. Nosiče biomasy sa nachádzajú v aeróbnom stupni, kde sú zadržiavané pomocou mriežky na výstupe. Základ procesu IFAS spočíva v „súťaživosti" medzi mikroorganizmami rastúcimi v aktivovanom suspendovanom kale a biomasou na nosičoch. Keď suspendovaná biomasa má úplnú výhodu nad biomasou fixovanou na nosičoch v asimilácii rozpustenej BSK5, biomasa na nosičoch obsahuje takmer úplne nitrifikačné baktérie. Výsledkom je, že v tej istej nádrži sa nachádzajú dve rôzne mikrobiologické populácie, ktoré plnia úplne inú funkciu, čo významne zvýši potenciál čistenia v rovnakom objeme. Použitím pokročilých modelov možno presne určiť veľkosť, umiestnenie a množstvo nosičov biomasy v každom stupni procesu, aby sa dosiahlo mimoriadne extrémne presné odstránenie nutrientov. IFAS proces je výborným riešením pre doplnenie odstraňovania nutrientov existujúcich ČOV bez zväčšenia objemu reaktora. IFAS proces je tiež možné použiť na zväčšenie kapacity ČOV bez výstavby ďalších nádrží.


AGAR® DACS - anaeróbny systém s biomasou na nosičoch a prúdením smerom nadol
Konfigurácia DACS je inovatívnym zlomom v oblasti anaeróbneho čistenia odpadových vôd. Ide o patentovaný vysokointenzívny anaeróbny proces využívajúci biofilm na nosičoch s unikátnym hydraulickým modelom. Výsledkom je vysoko flexibilný dizajn a stabilný výkon. Konfigurácia je riešená formou anaeróbnej nádrže, nad ktorou je inštalovaný zásobník bioplynu. Hlavná výhoda konfigurácie DACS vychádza z použitia metódy prúdenia odpadových vôd nosičov s nárastovou biomasou smerom nadol. Výsledkom sú menšie rozmery, robustnejší proces s vynikajúcim výkonom v porovnaní s bežnými anaeróbnymi systémami.
Hybridom systému je konfigurácia DACS DANA, ktorá predstavuje kombináciu an-aeróbneho a aeróbneho systému v jednom reaktore s aplikáciou nosičov biomasy v oboch stupňoch reaktora. Flexibilita geometrie DACS® reaktora umožňuje umiestnenie aeróbneho reaktora (MBBR) v hornej časti anaeróbneho reaktora, čím sa výrazne znižuje celkový pôdorys systému, čo je výhodné pre priemyselné závody s obmedzeným priestorom. Systém je schopný čistiť vysoké látkové zaťaženie typické pre anaeróbne čistenie a dosiahnuť dobrú kvalitu vyčistenej vody typickú pre aeróbny proces čistenia.
Prevádzkovateľom priemyselnej výroby umožňujeme použitie vopred pripravených nádrží v rôznych formách, tvaroch a z rôznych materiálov, rovnako ako možnosť vybavenia existujúcich reaktorov anaeróbnym procesom. Týmto spôsobom sa návratnosť investícií pre klientov výrazne zvyšuje.

čistenie_odpadovych_vod_ARAD


DACS

čistenie_odpadovych_vod_ARAD


DACS DANA


Riešenie čistenia vôd pre zdroje do 100 m3/deň pre malé obce, hotely, penzióny, rekreačné strediská...
Kompaktná jednotka technológie AGAR® je riešená ako štandardný nákladný kontajner, ktorý obsahuje kompletnú čistiareň odpadových vôd vo dvoch vyhotoveniach pre prietoky 50 a 100 m3/deň. Vyčistená voda spĺňa všetky požiadavky z hľadiska BSK5 a celkového vypúšťaného dusíka. Čistiareň je plne automatizovaná, všetky procesy vyžadujú len minimálne zásahy obsluhy. Naj-modernejšia technológia AGAR® stanovuje nové štandardy pre budúcu generáciu riešení s využitím diaľkovo riadenej kompaktnej jednotky.


čistenie_odpadovych_vod_ARAD


Výhody kompaktnej jednotky na čistenie odpadových vôd:

- malé požiadavky na plochu
- ľahká a jednoduchá dodávka, inštalácia a prevádzka aj vo vzdialených lokalitách
- rýchla implementácia s minimálnymi logistickými a personálnymi požiadavkami
- automatizovaná prevádzka
- riešenie stability - vysokoodolná voči hydraulickému šoku, toxickému šoku a vysokej ekologickej záťaži
- vysoká efektívnosť a rýchla návratnosť investícií
- bez zápachu
Všetky uvedené technológie sú implementované vo vyspelých priemyselných krajinách a v rôznych odvetviach priemyslu. Niektoré boli aplikované už pri rekonštrukciách existujúcich ČOV aj na Slovensku a dosahujú výborné výsledky. V prípade akýchkoľvek otázok a záujmu, navšívte našu stránku www.arad.sk.

Text: Ing. Jaroslava Vidová


čistenie_odpadovych_vod_ARAD

ARAD Slovakia s.r.o.
Alžbetina 41
040 01 Košice

Mob.: +421 911 383654
Tel.: +421 55 6941 066
arad@arad.sk
www.arad.sk


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 8 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike