Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Nevozte peníze na skládku – Komunální bioplynové stanice nepotřebují pole

Poplatky za skladování komunálního odpadu na skládkách budou v celé Evropě růst, již dnes se projevují omezené kapacity skládek a novou evropskou legislativou se skládky budou využívat jen pro určené skupiny odpadů. Odpor obyvatel ke stavbě skládek a spaloven je dnes velice výrazný a brání jejich výstavbě.

Maximálně efektivním řešením pro obce, města a budoucí investory je proměnit odpad na čistou energii a smysluplné výstupní komodity, jako suroviny pro další zpracování.  Jednou z technologických možností je využití TKO a BRKO v komunálních bioplynových stanicích, kde jsou kombinované technologie třídění odpadů a následného využití vytříděných složek v technologiích kombinovaného systému suché biofermentace a technologií míchaných polosuchých fermentorů s možností využití sušiny až do 17% v technologii Green Machines. V těchto technologiích se odpad zhodnotí na získání bioplynu a další složky odpadu, které jsou z TKO vytříděny a následně zpracovány na surovinové komodity. Tyto poté přinášejí investorům zisk. Získaný bioplyn se využívá k výrobě čisté el. energie a tepla. Bioplyn je již dnes možné upravit na kvalitu zemního plynu a následně využít jako ekologické palivo pro automobily v podobě CNG. Pro výrobu el. energie jsou využívány klasické kogenerační jednotky a firma Green Machines nabízí pro své zákazníky nejmodernější systémy mikroturbín, produkujících elektrickou energii a teplo s mnohonásobnou životností oproti klasickým KGJ. Komplexní nabídku těchto nejmodernějších technologií pro komunální sféru dnes na Slovensku nabízí slovenská společnost Green Machines a.s.Komunální bioplynové stanice (KBS) neprodukuji jen bioplyn a elektrickou energii, ale jsou sofistikovanými provozovnami, které řeší zpracování komunálních odpadů a snižování množství odpadů ukládaných na skládky, a to o 60 až 80 %. A vytvoří v regionech pracovní místa Významným prvkem v komunálních bioplynových stanicích je instalace plnohodnotných třídících linek, a tím třídění odpadu přímo na provozu KBPS. Velkou výhodou je, že areály provozu třídění a KBPS je možné umístit přímo u zdroje surovin, jako jsou skládky, ale není to podmínkou. Provozy jsou koncipovány jako samostné zpracovatelské stanice.
Díky nejmodernějším technologiím firmy Green Machines je dnes možné získat z jedné tuny TKO a BRKO 180 až 650 Nm³ bioplynu dle vstupních surovin. Z původních reaktorů pro kompostárny se postupem času vyvinuly anaerobní technologie pro výrobu bioplynu a sofistikované systémy celého procesu zpracování komunálního odpadu na bioplyn a finální výrobky. Takzvané suché a polosuché technologie jsou firmou Green Machines navrženy pro zpracování komunálních odpadů, a to tříděných i netříděných, dále vytříděných bioodpadů BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) a dalších odpadů z komunální sféry v široké škále druhů. 

Firma Green Machines a.s. připravila portfolio sofistikovaných provozů k využití TKO a BRKO v komunálních KBPS i jednotlivých realizacích a zpracovala kompletní technické a stavební řešení a základní dokumentace tak, aby bylo možné je zákazníkům jednoduše upravit a přizpůsobit systémy dodávek komunálních KBPS na klíč. V portfoliu firmy jsou zařazené jednoduché stanice až po komplexní provedení vysoce sofistikovaných provozů. Zákazník si jednoduše vybere model a provedení a firma na základě určeného místa a stavebního prostoru navrhne a zpracuje vlastní dokumentaci z již připravených podkladů pro územní a stavební povolení, a tím výrazně zkrátí i získání stavebního povolení. 

Firma Green Machines vyvinula nové typy bioreaktorů na využití komunálních odpadů a odpadů BRKO
Bioreaktory jsou vyráběny vždy dle potřeb zákazníka a množství odpadů, které se má zpracovat. Konstrukce bioreaktorů umožňuje jak anaerobní, tak aerobní systém (unikátní řešení). Představitelé firmy na vývoji technologií pracují již více, jak dvacet let a v minulosti obdrželi jejich systémy, které využívali výrobní firmy mnoho ocenění.  Výraznou předností řešení systému biofermentorů je možnost mobility vlastních bioreaktorů, Firma Green Machines dodává bioreaktory v několika provedeních, s objemem od 80 do 250 m3 u mobilních a až 800 m³ u nově vyvinutého unikátního modulárníhoPrefabrikovaného systému vyvinutým firmou GM. Mobilita bioreaktorů s technologiemi firmy Green Machines výrazně šetří náklady na výstavbu a výrazně zkracuje realizaci.Součástí stanic mohou být sběrné dvory a další provozy na využití energií, jako jsou intenzivní chovy ryb, skleníkové hospodářství a další provozy, jako např. výroby polyesterů, lisovny olejů atd. Veškerá provozní ekonomika je vždy realizována bez dotací a prodeje energií. V případě, že je dotace ze strany investora získána nebo je získáno přípojné místo pro distribuci el. energie (není podmínkou) se zkrátí doba návratnosti. Průměrná návratnost provozu je cca od 5 do 6 let v rámci provozních podmínek komplexního sofistikovaného systému nakládání s odpady v okruhu cca 60 km od vybudované stanice. 

Co se děje s odpadem v moderní třídící lince Green Machines
Cílem společnosti Green Machines a.s. bylo vyvinout a uvést do praxe systém na komplexní využití a zpracování netříděných komunálních odpadů a využití jednotlivých složek obsahující komunální odpad. Odpady, které jsou sváženy na KBS, jsou vytříděny na jednotlivé složky a jsou přímo v provozu KBS dále zpracovány na jednotlivé výrobky nebo suroviny pro další využití v průmyslu. Biologicky rozložitelné odpady vytříděné z komunálních odpadů jsou zpracovány pro bioplynovou část a je z nich produkován bioplyn, el. energie a po úpravě bioplynu i CNG. Jednou ze složek bioplynu je i CO² a tepelná energie, která je dále využívána v systému skleníku pro podporu růstu plodin. Tímto postupem se zvýší nejenom výnos zeleniny nebo květin, ale významně se posílí i zaměstnanost v regionu. Další odpady jako jsou PET, kovy, sklo, folie, atd. jsou přímo na místě zpracovány na výrobky, a tím se zabrání neefektivnímu převážení vytříděných odpadů po Slovensku a závislosti na odběratelích a jejich cenových diktátech. Konkurenceschopnost finálních výrobků je významně posílena tím, že je využívána levná energie z vlastní výroby, a tím finální ceny mohou být nižší než u tradičních zpracovatelů. Z výstupního separovaného fermentátu z výroby bioplynu se vyrábí ekologické palivo v podobě pelet s možností využití pro teplárny a mobilní kotelny.  Separovaný fermentát Není vyvážen na pole, a tím nepotřebuje investor jakékoliv pole a neobtěžuje zápachem okolí.


Využití bioplynu na CNG
Firma Green Machines a.s. připravuje založení společnosti GREEN GAZ. Nová společnost připravuje výstavbu sítě čerpací stanic CNG pro motoristy a hromadnou městskou dopravu. Green GAZ představí nový produkt CNG Živnostník, který má podpořit nákup malých dodávek s pohonem CNG pro živnostníky, kteří při čerpání CNG z distribuce GREEN GAZ dostanou až 20% slevy, kdy se průměrná cena 1 kg CNG bude pohybovat před slevou cca 12 Kč, a tím dojde k výrazné úspoře oproti současným cenám CNGRealizace na Slovensku a v České republice
První Investor úspěšně zahajuje výstavbu KBPS kombinované stanice na středním Slovensku. Investor prošel všechna úskalí pro získání stavebního povolení a zahájí v tomto roce na základě stavebního povolení výstavbu stanice a tato stanice je koncipována jako kombinovaná stanice. Bude v prvém náběhu fungovat na zemědělské vstupy a do roka přejde na plnou kapacitu BRKO a vytříděných TKO včetně zpracování surovin, které se musí ze zákona hygienizovat. Výstupem ze stanice bude el. energie  a topné pelety. V další etapě se budou realizovat skleníky a intenzivní chov ryb. Provoz bude v plném provozu do konce roku 2014 až na jaře 2015.

Společnost Green Machines a.s. připravuje unikátní stanice KBPS pro zpracování TKO a BRKO a dalších surovin. Připravované stanice KBPS, by chtěla společnost umístit na Východním Slovensku, kde se již jedná s investory. A v případě kladného přístupu měst a obcí a jejich administrativy muže investice do KBPS výrazně ovlivnit zaměstnanost romského obyvatelstva v daných regionech. A částečně tím řešit vysokou nezaměstnanost a přinést zajímavou investici do regionu.  

Připravované KBPS jsou unikátní technickým řešením a to tím , že nebudou dodávat vyrobenou el. energii do veřejné sítě. Vyrobenou energie budou využívat pro vlastní spotřebu, a to zejména na výrobu finálních výrobků. Stanice jsou koncipovány jako plný ostrovní systém (unikátní řešení v rámci ČR a SK). Stanice umožní dodávat přes vlastní energetická centra v budoucnu energii přímo odběratelům, a to jak el. energie, tak energii tepla. Tím se stanice a jejich provozovatelé stanou přímým prodejcem energií pro své konečné zákazníky. Zákazníci výrazně ušetří za energetické vstupy, a přestanou být vazaly velkých energetických společností a jejich diktátu cen. Nové technologie a technologická řešení systému firmy GM při realizaci KBPS se budou bourat vžité a zkostnatělé přístupy, že bez prodeje el.energie  a dotací a pěstování kukuřice nemůžou fungovat BPS. Stanice KBPS budou v budoucnu nezávislé na zemědělské produkci. 

Zaměstnanost a využití pracovních sil
Výstavbou stanic se významným způsobem může zvýšit šance na zaměstnanost obyvatel bez vzdělání a významně se posílí možnost zaměstnanosti romského obyvatelstva, s kterým je přímo v projektech počítáno a v rámci projektu je vždy vytvářen sociální program specificky určený pro Romy. Celková zaměstnanost na jedné stanici dle provedení se pohybuje od 15 do 60 pracovních míst a v případě výstavby skleníku dalších provozu se zaměstnanost muže vyšplhat až na 90 lidí a více. Využitím potenciálu odpadů a komunálních BPS bude možné do budoucna výrazně snížit skládkování a bude možnost vytvořit pracovní místa v rámci Slovenska, Maďarska a Polska a to zejména pro obyvatele, kteří jsou obtížně zaměstnavatelní, a to i z řad romské populace a obyvatel kteří marně shánějí pracovní zařazení díky věku nad 50 let.   

Investiční příležitosti pro investory a zákazníky
Společnost připravuje výstavbu komunálních bioplynových stanic na zpracování komunálních odpadů na Slovensku, v Maďarsku a Polsku s celkovou kapacitou cca 250 000 tun, a to do 3 až 4 let. Investoři zejména oceňují nezávislost řešení na vstupních surovinách od zemědělců, jako je kukuřice atd., které jsou dnes na hranici spekulativních cen. Významným prvkem pro investory je jistota vstupních surovin v oblasti odpadů a vícestupňové finanční příjmy, a tím i jistota návratnosti vložených prostředků. Vstupní suroviny v podobě TKO a BRKO atd. jsou stabilní a neovlivňuje je počasí, neúroda, ani spekulanti, a tím se snižuje možnost výkyvu ceny vstupů. Důležitým přínosem pro investory je skutečnost, že komunální BPS poskytují možnost široké škály zpracovaných odpadů. Na rozdíl od zemědělských BPS, které jsou dnes koncipovány jako jednoúčelové a jednoplodinové provozy z vysokým rizikem pohybu cen vstupních surovin. Zásadním ekonomicko provozním rozdílem mezi BPS zemědělskými a komunálními BPS je skutečnost, že za zpracování odpadu má provozovatel stálý příjem od producentů odpadů ve formě poplatků a tyto finanční prostředky pokryjí náklady na splácení investice bankám a investorům. Stoupající zájem o produkci pelet ze strany odběratelů a nižší výrobní náklady na pelety než u tradičních výrobců zaručuje dobrou prodejnost této komodity v rámci Slovenska ale i EU. Prodejem vytříděných surovin vytříděných s TKO je další možnost příjmu pro investory.  Samozřejmostí je i možnost prodeje i el. Energie a tepla. Na dobré ekonomické stabilitě provozu, se také částečně podílí produkce jako je zelenina a květiny a ryby, a nově připravované technologie jako jsou výroby stavebních izolačních desek dále linek na polyesteren atd. V souhrnu to vše zaručuje investorům vysokou návratnost cca do 6 let a dobrou ekonomickou stabilitu investice. Firma dnes eviduje zvýšený zájem investorů o komunální KBPS a to z řad jak soukromých investorů, tak investičních skupin. V budoucnu očekává i zájem bankovního sektoru, který si uvědomí, že se jedná o zajímavé investice pro svou stabilitu ekonomiky provozů s vysokou mírou návratnosti a nízkým rizikem vyložených investic ze strany bank. 

Příležitost pro města a obce a soukromé investory.
V případě realizací provozu ze strany měst a obcí nebo sdružení investorů může dotace dosáhnout až 95% nákladů. Města a obce tím ušetří náklady na likvidaci odpadů, získají stabilní příjem a vytvoří nová pracovní místa. V případě, že město nebo obec vlastní skládku, prodlouží tím její životnost na mnoho let oproti plánované životnosti skládky.  Firma Green Machines a.s. zajistí kompletní realizaci komunální BPS a v případě přání investora zajistí kompletní provoz tak aby vlastní investor neměl jakoukoliv starost o provozování stanice. Další formou možnosti úspor měst a obcí je poskytnout soukromým investorům jen pozemek do pronájmu na 15 let za symbolickou cenu a na základě smlouvy poskytnou odpad na dobu 10 let. Tím se města a obce zbaví odpadů a výrazně ušetří a stabilizují cenu za likvidaci odpadů na mnoho let dopředu. Výhodu je skutečnost, že se města a obce nepodílejí na financování projektu KBPS . Stanice KBPS jsou investicí do budoucnosti a jedním z řešení neutěšené situace v oblasti odpadů a s velkým ekonomicko politickým potenciálem pro regiony s nízkou nebo problematickou zaměstnaností.


Autor: Václav Jirkovský

Text: Green Machines, a.s.


Green Machines, a. s.
Boženy Němcové 7
811 04 Bratislava – Slavín

Tel.: +420 721 086 265

e-mail: biofermentory@biofermentory.sk

web: www.biofermentory.sk


Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

vaclav (20.10.2017)

stránky biofermentorxy a článek

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
5 + 3 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike