Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Výzva pre obce

Zviditeľnite svoje úspechy v odpadovom hospodárstve !

Priatelia Zeme nadväzujú na predchádzajúce ročníky súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj a vyhlasujú ďalší, už tretí ročník. Chcú tak znova zviditeľniť ľudí a samosprávy, ktorým záleží na odpadovom hospodárstve a chcú ho neustále zlepšovať. Hlavným cieľom súťaže je vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí, ktorí venujú často aj svoj voľný čas na zlepšenie odpadového hospodárstva v obci. Názov súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj poukazuje na správne poradie nakladania s odpadmi v obciach.


Aj v tomto ročníku sa hodnotí najmä pokrok samospráv v odpadovom hospodárstve, tentoraz za trojročné obdobie. Hodnotiaca komisia si bude všímať najmä zlepšenie v komplexnosti systému odpadového hospodárstva, zabezpečení komfortu pre pôvodcov odpadov a informovanosti obyvateľstva. Dôležitý na hodnotenie je aj spôsob riešenia výskytu čiernych skládok a  nelegálneho spaľovania odpadov, ale aj vývoj množstiev komunálnych odpadov, ktoré v obci vznikajú.

Hlavnou cenou pre víťazné obce je už tradične prestíž a medializácia dosiahnutých výsledkov, ako aj bezplatné odborné poradenstvo. Celkový víťaz dostane tiež dar v podobe pamätného remeselného výrobku. Zapojiť sa do tejto unikátnej súťaže, a stať sa tak inšpiráciou pre ostatných, sa môže každá obec. Prihlásenie pritom nie je vôbec zložité. Stačí vyplniť súťažný formulár a zaslať ho spolu s ročnými výkazmi o nakladaní s komunálnym odpadom. Formulár aj s ďalšími informáciami súťažiaci nájdu na webovej stránke http://www.priateliazeme.sk/spz/3z.

V prvom ročníku, v ktorom sa hodnotilo obdobie rokov 2006 – 2008, suverénne zvíťazila obec Košeca, nasledovaná obcami Imeľ a mestom Stará Turá. Mimoriadnu cenu poroty získalo mesto Piešťany. V druhom ročníku, ktorý sa zameriaval na obdobie rokov 2007 – 2009 sa na prvom mieste umiestnilo mesto Dubnica nad Váhom. Na ďalších miestach sa umiestnili mesto Nová Dubnica a obec Palárikovo. Táto obec získala aj mimoriadnu cenu poroty.

Víťazné obce dosiahli viaceré zaujímavé úspechy, ktoré tiež zavážili pri rozhodovaní odbornej poroty:

· Obec Košeca vďaka zavedeniu triedeného zberu odpadov pre všetkých pôvodcov odpadu, zriadeniu zberného dvora a podpore domáceho, obecného aj komunitného kompostovania, aktívneho prístupu k riešeniu problematiky nelegálneho nakladania s odpadmi a výrazným informačným aktivitám znížili celkové množstvo vyprodukovaných komunálnych odpadov o vyše 10 kg na osobu a rok a zmesových odpadov o viac než 40 kg. Zároveň sa v ich katastri prestali vyskytovať nelegálne skládky odpadu.

· Mesto Stará Turá je jedným z mála miest na Slovensku, ktoré má úspešne zavedený triedený zber biologických odpadov pre všetkých pôvodcov odpadov (IBV, KBV, podnikatelia a firmy). Ten potom kompostuje na mestskej kompostárni. Účinnosť triedeného zberu presahuje 25%.

· Obec Imeľ od roku 2006 začala rozširovať triedený zber odpadov, napríklad aj na miestnom cintoríne a podporili domáce kompostovanie. Obec tým dosiahla zníženie množstva zmesového odpadu o 5 kg na osobu a rok, a účinnosť triedeného zberu až 63%.

· Mesto Dubnica nad Váhom zvýšilo v sledovanom období množstvá vytriedených odpadov – kovy o 139%, viacvrstvové kombinované materiály o 42%, textil o 52%, pneumatiky o 157%, elektroodpad o 93%, drobný stavebný odpad o 41% atď. Pekným príkladom pre ostatné obce môže byť aj to, že časť objemného odpadu dokáže mesto namiesto uloženia na skládku vytriediť a odovzdať na recykláciu a časť na energetické zhodnocovanie ako alternatívne palivo.

· Mesto Nová Dubnica zvýšilo množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene v sledovanom období o takmer 90 %. Zaujímavé je aj to, že na dotrieďovanie vytriedených zložiek odpadu zriadilo mesto chránenú dielňu, kde zamestnáva znevýhodnené skupiny obyvateľov. Avšak najdôležitejší výsledok mesta je, že znížilo množstvo zmesového komunálneho odpadu idúceho na skládky o viac ako 15%.

· V obci Palárikovo dosahuje účinnosť triedeného zberu aj na európske pomery výnimočnú úroveň 65,5 % a zapojenosť do triedeného zberu je až 98% obyvateľov. To dosiahla zavedením systému, ktorý je maximálne komfortný pre pôvodcov odpadov a príkladnými informačnými aktivitami. Pričom už od roku 2004 viac komunálneho odpadu odovzdáva na recykláciu ako na zneškodňovanie skládkovaním.

Aj tieto zaujímavosti sú dôkazom, že súťaž 3Z – Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj sa zameriava na skutočnú kvalitu systémov odpadového hospodárstva a nielen na formálne naplnenie litery zákona o odpadoch. Vyzývame preto všetky obce, ktoré si myslia, že dokázali zaviesť úspešný a kvalitný systém odpadového hospodárstva, aby sa prihlásili do súťaže a zviditeľnili svoje úspechy.

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 8 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike