Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Staré environmentálne záťaže

 

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR považuje za kľúčové, že sa pri likvidáciu starých environmentálnych záťaží a to aj v SR finančne angažuje Európska únia, o čom svedčí aj súčasná návšteva eurokomisára pre životné prostredie Janeza Potočnika. Európska únia na tento účel vyčlenila celkovo 3,3 miliardy eur, z toho pre SR vyše 100 miliónov eur. Informoval o tom prezident ZCHFP SR Ing. Roman Karlubík, MBA.

,,ZCHFP SR vždy zastával názor, že bez spoluúčasti verejných zdrojov, vrátane eurofondov a štátneho rozpočtu, nie je možné na Slovensku otázku starých environmentálnych záťaží uspokojilo vyriešiť. Oceňujeme pritom hlavne fakt, že štát je ochotný sa aktívne podieľať na ich likvidácii a preberie na seba zodpovednosť za záťaže, ktoré nemajú pôvodcu. Rovnako je nutná pomoc aj pre mnohé podnikateľské subjekty, ktoré by to inak nevedeli ekonomicky zvládnuť. V tejto súvislosti chemici vítajú aj vyjadrenie ministra životného prostredia Józsefa Nagya, že práve tie záťaže, ktoré nemajú známych vlastníkov alebo povinné osoby, dostanú prednosť", konštatoval R.Karlubík.

Ďalej ocenil aj to, že Ministerstvo životného prostredia už pripravuje výzvu na sanáciu envirozáťaží v rámci prioritnej osi Odpadové hospodárstvo s výškou alokácie 80 miliónov eur a jej vyhlásenie sa predpokladá v lete 2012. V prípade vyhlásenia výzvy na sanáciu envirozáťaží by mal byť žiadateľom verejný sektor, predovšetkým ministerstvá, v prípade lokalít, kde nebude možné určiť zodpovednú osobu a po dopracovaní schémy štátnej pomoci aj súkromný sektor pri dodržaní princípu znečisťovateľ platí.
V prípade projektov zameraných na sanáciu starých záťaží súkromným sektorom sa nebude vyžadovať ich individuálne posúdenie a schválenie EK. Čerpanie eurofondov doteraz brzdil chýbajúci zákon o starých environmentálnych záťažiach, ktorý by určoval zodpovedné osoby. Práve určenie zodpovednosti dlho blokovalo prijatie zákona, kým sa nedosiahol celospoločenský kompromis.

,, Pri realizácii tohto zákona naďalej považujeme za najrizikovejšiu časť nedostatok disponibilných finančných zdrojov a to tak v podnikovej sfére, ako aj v štátnom rozpočte. Verejnosť sa musí pripraviť na to, že celý proces likvidácie starých záťaží bude dlhodobý a náročný po mnohých stránkach. Tempo odstraňovania starých záťaží bude musieť byť podriadené tomu, aby nebola ohrozená konkurencieschopnosť firiem a zamestnanosť v nich. Celkové odhadované zdroje potrebné na likvidáciu všetkých starých envirozáťaží sa značne líšia a kolíšu v rozmedzí od jednej do troch miliárd eur ", konštatoval R. Karlubík.

Podľa odhadov sa na Slovensku nachádza asi 30�tisíc starých environmentálnych záťaží, ktoré spadajú pod prijatý zákon a vyše 1 800 z nich je nebezpečných. Ide napríklad o odkaliská, staré skládky chemických odpadov, či areály priemyselných podnikov pochádzajúcich ešte z čias socializmu.

ZCHFP SR v súčasnosti reprezentuje 57 členských subjektov, v ktorých pracuje viac ako 12 000 pracovníkov. Treba však zdôrazniť, že ZCHFP SR pracuje tak, že úžitok z jeho činnosti majú aj chemické firmy, ktoré nie sú jeho členmi.
V celom odvetví chémie podniká 186 firiem s počtom zamestnancov viac ako 20. V chemickom odvetví na Slovensku k 30.septembru 2010 pracovalo 34 771 ľudí. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí v rámci spracovateľského priemyslu medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie v rámci samotného odvetvia, ďalej výrobky pre potreby mnohých iných odvetví hospodárstva, vrátane finálnych výrobkov pre obyvateľstvo.

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 2 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike