Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Odpadové hospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 

Ekologické správanie zlepšuje imidž firmy

Aktuality

Priemysel je jedným z najväčších znečisťovateľov planéty. Jeho vzťah k životnému prostrediu nebude nikdy ideálny. Je však nevyhnutné, aby sa negatívne pôsobenie priemyslu na životné prostredie minimalizovalo. Nielen úpravou legislatívy a zavedením prísnejších noriem, ale aj osobitným prístupom jednotlivých firiem k ekológii, a to nad rámec povinností ustanovených predpismi.

Viac informácií

Ako ďalej v odpadovom hospodárstve SR? (zamyslenie nad niektorými oblasťami odpadového hospodárstva SR)

Ecotechnika 1/2012

Charakterizovať súčasný stav odpadového hospodárstva SR je pomerne náročná úloha z dôvodu absencie relevantných koncepčných a analytických podkladov. Pri skladaní celkovej mozaiky o tejto oblasti je potrebné vychádzať z jednotlivých sektorov, prúdov odpadov, dostupných štatistických hlásení a evidencií, ktoré sú spravované a vedené rôznymi subjektmi s rozdielnou mierou zodpovednosti za ich správnosť.

Viac informácií

Využití odpadního tepla z chladícího zařízení

Ecotechnika 1/2012

Využití odpadního tepla ze zdrojů které vyzařují teplo v jakékoliv formě, je dnes věnována značná pozornost a jeden z těchto zdrojů v malém využití je v chladírenské technice. Období levné energie skončilo a další růst a dovoz energie vlivem světových cen je stále nákladnější, proto je třeba primární energii nejen ušetřit, ale ještě ji zhodnotit.

Viac informácií

Využitie poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla

Ecotechnika 1/2012

Spaľovaním biomasy rastlinného pôvodu (fytomasy) nenarastajú emisie oxidu uhličitého, nakoľko rovnaké množstvo oxidu uvoľneného spaľovaním sa spotrebováva z atmosféry pri fotosyntetických procesoch tvorby rastlinnej biomasy. Z hľadiska tvorby skleníkových plynov sa preto biomasa označuje ako neutrálny zdroj.

Viac informácií

Certifikácia Odborná prevádzka pre nakladanie s odpadmi Certifikácia Odborná prevádzka pre nakladanie s odpadmi

Ecotechnika 1/2012

Zavádzanie systémov riadenia, ktoré zohľadňujú okrem overenia vlastností výrobku a overenia podmienok procesu výroby resp. kvality jeho výroby aj dopady na životné prostredie je novým prístupom, ktorým sa dá dosiahnuť zladenie výrobných a iných aktivít s riešením vplyvov na životné prostredie.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike