Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Energetika

 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

Možnosti diaľkového odpočtu ultrazvukových meradiel tepla ULTRAHEAT

Vodné hospodárstvo

V súčasnej dobe sa kladie väčší dôraz na zber údajov z merania a spracovávania nameraných údajov ako na samotné meracie zariadenie. Energia je drahá a údaje o jej tokoch sa začínajú veľmi ceniť. Aby sme boli schopní tieto informácie využiť pre ekonomické účely, technológie či ochranu životného prostredia, potrebujeme vedieť, ako ich získať, ukladať, agregovať, overovať a predávať ďalej.

Viac informácií

Aerzen Turbo - riešenie pre budúcnosť!

Vodné hospodárstvo

Na základe mnohoročných skúseností pri výrobe objemových dúchadiel už od roku 1868 a skrutkových kompresorov od roku 1943 Aerzen pravidelne nastavuje nové štandardy pre kvalitu a inovácie zariadení s dvoma rotaènými piestami. Aerzener Maschinenfabrik GmbH je priekopníkom v kompresorových technológiách a je dnes jedným z popredných výrobcov v tejto oblasti. Po prvý krát teraz Aerzen predstavuje úplne novú technológiu turbo dúchadiel a rozširuje tak svoju ponuku aj o segment zariadení s kontinuálnym prietokom.

 

Viac informácií

Čo možno neviete o fotovoltaike ...

Energetika

Fotovoltaika (spisovne slovensky označovaná ako fotovoltika) je premena slnečnej energie na elektrickú. Prebieha vďaka fotovoltaickému efektu, ktorý nastáva v kremíkových polovodičových vrstvách fotovoltaických panelov (modulov), tvarovo podobných solárnym kolektorom.

Viac informácií

Využití odpadního tepla z chladícího zařízení

Ecotechnika 1/2012

Využití odpadního tepla ze zdrojů které vyzařují teplo v jakékoliv formě, je dnes věnována značná pozornost a jeden z těchto zdrojů v malém využití je v chladírenské technice. Období levné energie skončilo a další růst a dovoz energie vlivem světových cen je stále nákladnější, proto je třeba primární energii nejen ušetřit, ale ještě ji zhodnotit.

Viac informácií

Využitie poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla

Ecotechnika 1/2012

Spaľovaním biomasy rastlinného pôvodu (fytomasy) nenarastajú emisie oxidu uhličitého, nakoľko rovnaké množstvo oxidu uvoľneného spaľovaním sa spotrebováva z atmosféry pri fotosyntetických procesoch tvorby rastlinnej biomasy. Z hľadiska tvorby skleníkových plynov sa preto biomasa označuje ako neutrálny zdroj.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike