Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Integrovaná prevencia znečisťovania – účinný nástroj ochrany životného prostredia

Naša moderná spoločnosť sa vyznačuje rastúcou spotrebou výrobkov a služieb a z toho následne vyplývajúcim nárastom odpadu. Najlepšie je samozrejme, keď sa žiaden odpad nevytvorí. To je ale ideálny stav, ktorý neexistuje. Tvorba odpadu sprevádza človeka celý jeho život a v bližšom pohľade sa vlastne vyskytuje aj v tom, čo človek vytvára počas svojho života, teda v každej životnej etape výrobku. Začína sa tvoriť už pri výrobnej etape, pokračujúc cez spotrebnú a končí v etape jeho zneškodnenia. Odpad sa rôzni svojim skupenstvom, pôvodom a charakterom. Je nutné si tento „odpadový tieň", ktorý má ľudská existencia na Zemi, uvedomiť a počítať s jeho vplyvom na životné prostredie.Pôsobenie odpadu je možné čiastočne obmedziť prevenciou jeho tvorby, teda prevenciou znečisťovania životného prostredia. Ak sa táto prevencia uskutočňuje pre rôzne zložky životného prostredia, hovoríme o integrovanej prevencii. Legislatívne je táto ochrana zahrnutá v zákone č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia (zákon o IPKZ). Tento zákon je určený hlavne pre stredné a väčšie prevádzky (ako napr. spaľovne, cementárne, vápenky, tehelne, papierne), ale značný podiel na celkových emisiách tvorí aj iný priemysel a doprava. Z priemyselných činností sa len do ovzdušia dostáva cca 83% SO2, 34% NOX, 43% prachových častíc a 55 % VOC (prchavých organických zlúčenín).
Ochrana životného prostredia ako aj posudzovanie vplyvov ľudskej činnosti sa musí vykonávať komplexným prístupom, čo si vyžaduje nielen regionálne medzinárodnú, ale aj globálnu spoluprácu.


Cielená stratégia a relevantná legislatíva
V európskom priestore organizovaná prevencia začala vypracovaním tematickej stratégie pre jednotlivé zložky životného prostredia Európskou komisiou. Hlavným cieľom bolo a je dosiahnutie vysokej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva a znižovanie znečisťovania, ktoré vzniká pri priemyselných činnostiach. Daný cieľ by sa mal dosiahnuť v roku 2020.
Napríklad, ako nástroj pre oblasť ochrany ovzdušia pred znečistením sa uplatňuje integrované povoľovanie priemyselných činností, stanovenie prísnejších národných stropov pre vybrané znečisťujúce látky a obchodovanie s emisnými kvótami. Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ) je definovaná v Smernici Rady Európskej únie 96/61/ES o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, skrátene označovanej ako IPCC (Integrated Pollution Prevention and Control).
Základnými právnymi predpismi implementujúcimi Smernicu Rady Európskej únie 96/61/ES do právneho systému SR sú už spomenutý zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vyhláška MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania definuje IPKZ ako súbor opatrení s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia. Jednotlivé opatrenia sú ilustrované na Obr.1.

 


Obr.1 Opatrenia podieľajúce sa na integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania


Jadrom zákona o IPKZ je povinnosť zabezpečiť najlepšiu dostupnú techniku (skrátene "BAT" - Best Available Techniques) bližšie definovanú v tzv. BREF dokumentoch (BAT Reference Documents). Táto cielená prevencia a kontrola sa vzťahuje na všetky prevádzky, v ktorých sa vykonávajú špecifické činnosti ako je napr. energetika, výroba a spracovanie kovov, spracovanie nerastov, chemický priemysel, nakladanie s odpadmi a ostatné činnosti, ako sú výroba celulózy a papiera atď.
Ďalej sa v rámci prevencie upravujú nové prvky povoľovacieho procesu, ako sú napr.: nový integrovaný spôsob povoľovania, ktorý zahŕňa povoľovacie konania podľa všetkých zložkových predpisov, pravidelné hodnotenie a aktualizácia podmienok vydaných integrovaných povolení, účasť verejnosti, informovanie o cezhraničných vplyvoch, uvedenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu po skončení jej činnosti.
Registre únikov a prenosov znečisťujúcich látok predstavujú dôležitý mechanizmus pre zvyšovanie zodpovednosti prevádzok, obmedzovanie znečisťovania a podporu udržateľného rozvoja, ako stanovuje deklarácia prijatá na prvom zasadnutí zmluvných strán Aarhuského dohovoru so zreteľom na „Deklaráciu o životnom prostredí a rozvoji" z Ria de Janeira v roku 1992, v ktorej sa uvádza, že ľudské bytosti sú v centre záujmu udržateľného rozvoja a majú právo na zdravý a produktívny život v harmonickom vzťahu s prírodou.
Naša legislatíva obsahuje záväzky PRTR protokolu (Pollutant Release and Transfer Register), ktorý je prvým medzinárodným právne záväzným dokumentom o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok, ktorého cieľom je skvalitniť prístup verejnosti k informáciám a to vytvorením ucelených, integrovaných celoštátnych registrov únikov a prenosov znečisťujúcich látok, ktoré by mohli uľahčiť účasť verejnosti na rozhodovaní v záležitostiach životného prostredia. Európsky register únikov a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR) nahradil Európsky register emisií znečisťujúcich látok (EPER) v roku 2007. E-PRTR zahrňuje viac znečisťujúcich látok, širší vyber emisií a viac prevádzok ako EPER. Dôležité rozdiely medzi EPER a E-PRTR sú v tab.1.

 


Tab. 1


V nadväznosti na nariadenie E-PRTR v spojitosti s oblasťou IPKZ nadobudla účinnosť vyhláška MŽP SR č. 63/2008 Z. z; ktorou sa vykonáva zákon č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Zdrojom údajov Národného registra znečistenia sú údaje poskytované prevádzkovateľmi činností, údaje o uvoľnení znečisťujúcich látok do životného prostredia z iných databáz ako napríklad údaje o prenosoch nebezpečných odpadov a ostatných odpadov mimo hraníc prevádzkarní. Rozsah a spôsob oznamovania údajov a správa Integrovaného registra informačného systému sú určené vo vyhláške č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
Národný register znečistenia obsahuje informácie o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a o prenosoch mimo hraníc prevádzky ako aj o uvoľňovaní znečisťujúcich látok z plošných zdrojov.

 

Príklad zavedenia IPKZ v spaľovni komunálneho odpadu
Povinnosť nahlasovať údaje má prevádzkovateľ, ktorý vykonáva jednu alebo viac činností uvedených v prílohe spomenutého zákona nad príslušnou prahovou hodnotou. Hlásenie podáva prevádzkovateľ raz ročne, najneskôr do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok. Pre hlásenia sa používajú tlačivá, ktorých vzory sú uvedené vo vyhláške č. 411/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z; Obr. 2. Pre názornejšiu ukážku aplikácie integrovanej prevencie a riadenia znečisťovania produkovaného priemyselnými činnosťami bol zvolený príklad spaľovne komunálneho odpadu.
Údaje získané z hlásení musia byť zapracované do národného registra znečisťovania najneskôr do 24 mesiacov od skončenia prvého nahlasovacieho roka a potom najneskôr do 15 mesiacov od skončenia každého ďalšieho nahlasovacieho roka. Údaje v národnom registri znečisťovania sa musia uchovávať tak, aby bol zabezpečený prístup verejnosti k údajom za príslušný nahlasovací rok i za predchádzajúce nahlasovacie roky najmenej desať rokov dozadu.

 

Obr. 2 Príklad vyplnenia tlačiva Evidencie a hlásenia pre Národný register znečistenia


Uvoľňovanie znečisťujúci látok do ovzdušia, vody a pôdy

Prevádzkovateľ spaľovne na základe zistenia typu a rozsahu znečistenia zhromažďuje údaje o znečisťujúcich látkach a ich vyhodnotenia spôsobom, ktorým sa podľa vlastností použitej technológie a znečisťujúcej látky zistí najpravdepodobnejšie množstvo znečisťujúcej látky, najmä technickým výpočtom alebo odborným odhadom. Ak nemožno urobiť technický výpočet alebo ak nie sú dostupné podklady na odborný odhad, množstvo znečisťujúcej látky sa určí jednorazovým analytickým zistením. Pre každý spôsob zistenia (M - meraním, C - výpočtom alebo E - odhadom) množstva vypustenej znečisťujúcej látky je potrebné dané množstvo uviesť osobitne v novom formulári.
Údaje sa evidujú na predpísaných vzoroch tlačív, pričom je potrebné evidovať údaje o:
· uvoľňovaní znečisťujúcich látok z prevádzkarne do ovzdušia, v prípade spaľovne vzor tlačiva na Obr.3,
· uvoľňovaní a prenose znečisťujúcich látok z prevádzkarne do vôd,
· uvoľňovaní znečisťujúcich látok z prevádzkarne do pôdy.

 

Obr. 3 Vzorové vyplnenie tlačiva s údajmi uvoľňovaní a prenose znečisťujúcich látok z prevádzkarne do ovzdušia


Prevádzkovateľ spaľovne, podieľajúci sa na znečistení ovzdušia, musí zabezpečiť internými alebo externými zdrojmi vlastnú identifikáciu a získať potrebný súhlas na prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia a tiež musí vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre vybrané zdroje znečisťovania ovzdušia a prevádzkové poriadky. Spaľovňa musí viesť prevádzkovú evidenciu, podávať hlásenia a zabezpečiť merania zdrojov znečistenia ovzdušia.
Kontrola znečisťovania zahŕňa aj zisťovanie, zber, spracúvanie a vyhodnocovanie údajov a informácií a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému Slovenského hydrometeorologického ústavu.
V súčasnosti sú európske podniky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie komunálneho odpadu pod prísnym dohľadom. Ich zabezpečenie ochrany životného prostredia a konkurencieschopnosť v čistejšom a bezpečnejšom poskytovaní služieb je založené na schopnosti pravidelnej inovácie. Prevádzky sú nútené vypracovávať dlhodobé strategické plány založené na vývoji, výskume a vzdelávaní zamestnancov, aby tak mohli účinnejšie zavádzať nové technológie, odolávať sprísňujúcim sa normám a chrániť naše prostredie pred nami samými.

 

Text:Ing. Lucia Hudáková, PhD.
Doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Ing. Ľudmila Bartová

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 1 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike