Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Ecotechnika 2/2013

 < 1 2 3

Odvodnenie mostov na Slovensku

Ecotechnika 2/2013

O problémoch s odvodnením mostov sa v posledných rokoch často diskutuje na odborných akciách, pretože táto téma je stále aktuálna pre obrovské tempo výstavby nových komunikácií a samozrejme aj mostov. Je veľmi dobré, že sa tejto problematike venuje taká pozornosť. Most je finančne veľmi náročná záležitosť a nedokonalé, alebo nekvalitné odvodnenie môže spôsobiť v priebehu niekoľkých rokov poškodenie, alebo degradáciu tohto objektu s následným vysokým finančným zaťažením na jeho opravu. V záujme nás všetkých je, aby mosty - tieto nádherné diela našich projektantov a stavbárov vydržali niekoľko generácií bez opráv a ďalších investícií.

Viac informácií

Informačná podpora využívania biomasy v sektore energetiky

Ecotechnika 2/2013

V súčasnej dobe sú v odborných kruhoch intenzívne diskutovanými oblasťami komplexnej ochrany prírody energetika a nakladanie s odpadmi. Vo svetovej energetike rastie rok po roku záujem o rozličné obnoviteľné formy a nosiče energie (ale najmä o biomasu), a to hlavne v dôsledku znižujúcich sa zásob fosílnych energetických surovín, ale i nutnosti obmedzenia produkcie skleníkových plynov, či pretrvávajúca verejná nedôvera k jadrovým elektrárňam. Širšie využívanie biomasy pre energetické účely patrí k prvoradým cieľom energetickej politiky mnohých štátov. Biomasa ako nosič energie či energetická surovina sprevádza človeka od dávnej minulosti až do súčasnosti. Motivácia k nej sa dnes týka tak lesníckej ako aj poľnohospodárskej politiky a v neposlednom rade aj politiky ochrany životného prostredia.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike