Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Odvodnenie mostov na Slovensku

O problémoch s odvodnením mostov sa v posledných rokoch často diskutuje na odborných akciách, pretože táto téma je stále aktuálna pre obrovské tempo výstavby nových komunikácií a samozrejme aj mostov. Je veľmi dobré, že sa tejto problematike venuje taká pozornosť. Most je finančne veľmi náročná záležitosť a nedokonalé, alebo nekvalitné odvodnenie môže spôsobiť v priebehu niekoľkých rokov poškodenie, alebo degradáciu tohto objektu s následným vysokým finančným zaťažením na jeho opravu. V záujme nás všetkých je, aby mosty - tieto nádherné diela našich projektantov a stavbárov vydržali niekoľko generácií bez opráv a ďalších investícií.Tak ako vo svete, aj na Slovensku sa učíme z chýb a nedostatkov z minulosti, ktoré nám pomáhajú vylepšovať a skvalitňovať našu prácu.

 

 

Z histórie a zo zachovaných objektov vieme, že mosty, ktoré majú aj niekoľko storočí a sú stále funkčné, mali veľmi dômyselne vyriešený spôsob na rýchle a bezproblémové odvádzanie vody z mosta. Na tento fakt sa v posledných desaťročiach akosi zabudlo, alebo sa mu neprikladal taký dôraz a problémy nenechali na seba dlho čakať. Je pravda, že v dávnejších dobách neboli také možnosti ako máme teraz - internet, konferencie, semináre školenia a pod. Tam si vymieňame názory, otvorene hovoríme o problémoch, novinkách, inovatívnych postupoch , materiáloch v mostnom staviteľstve, kde aj poukazujeme na chyby, ktorých sme sa dopustili. Na Slovensku je veľa mostov, ktoré nie sú vôbec odvodnené. Investor, projektant alebo zhotoviteľ usúdili, že nie je potrebné investovať do odvodnenia a tak niektoré z nich sú vo veľmi zlom stave, ktorý spôsobila voda v moste.
Starší a často používaný spôsob odvodnenia je pomocou odvodňovacích žľabov, umiestnených po okraji mosta. Tento spôsob je pomerne jednoduchý, no má svoje typické problémy.Sú to hlavne malé spády, pretekanie v miestach spojov a upchávanie pri vyústení.
V poslednom desaťročí sa častejšie na mostoch Slovenska začal používať systém odvodňovačov a zberných potrubí. Tento spôsob odvodnenia bol vypracovaný na komplexný systém od návrhu, cez vyhotovenie projektovej dokumentácie, dodávky materiálu až po samotnú montáž.

 


Základom kvalitného odvodnenia mostného objektu je dobrý projekt. Ten musí detailne popísať ako sa bude riešiť odvodnenie mostovky, izolácie, príp. mostných záverov, ako a kam bude zachytená voda odvedená z mosta. Pri niektorých projektoch nebývajú zakreslené detaily odvodnenia. Sú tam vyznačené len štvorčeky a obdĺžniky naznačujúce umiestnenie odvodňovačov a odvodňovacích rúrok, nie je definované potrubie, jeho ukotvenie na závesy, nie sú vyznačené tvarovky a príslušenstvo potrubia - kompenzátory, čistiace kusy a pod. Väčšina projektov je už ale spracovaná presne, čo svedčí o dobrých znalostiach projekčných firiem z oblasti odvodnenia mostov.


Dodávka materiálu a montáž potrubného systému
Ďalšou fázou je dodávka materiálu a montáž potrubného systému. Osádzanie liatinových odvodňovačov do konštrukcie mosta už väčšina stavebných firiem dobre ovláda. Každá z nich má svoj spôsob, ako mostnú vpusť správne výškovo a priečne osadiť, aby sa povrchová voda čo najkratšou cestou dostala z mosta preč. Dôležitým prvkom systému je hlavné zberné potrubie. Ako materiál sa najviac používa odstredivo liaty sklolaminát HOBAS, ktorý má vynikajúce vlastnosti a dostupnú cenu. Na potrubie sa pomocou pružných sediel a spojok pripájajú odvodňovače a odvodňovacie rúrky. Potrubie je zväčša zavesené pod mostovkou na závesoch, ktoré je potrebné rozmiestňovať každé 2 metre, aby sa zabezpečila požadovaná únosnosť a smer potrubia. Vyústenie do kanalizácie cez záverný múrik, alebo pod most musí byť prevedené cez kompenzátor pohybu, aby nedošlo k rozpojeniu potrubia.

 


Montáž odvodňovacieho potrubia je profesne náročnejšia činnosť, preto by ju mali vykonávať len dobre vyškolení a skúsení pracovníci s kvalitným náradím a vybavením. Samozrejmosťou sú už pojazdné autoplošiny pre prácu zospodu, alebo závesné montážne plošiny, ktoré sa pohybujú po mostovke a montáž sa vykonáva z pracovnej klietky .

 

Odvodnenie izolácie mosta
Ďalším, nemenej dôležitým prvkom je odvodnenie izolácie mosta. Voda, ktorá prenikne asfaltovými vrstvami vozovky je zachytená hydroizoláciou a z nej musí byť odvedená spolu s povrchovou vodou do odvodňovacieho systému. Na tento účel slúžia pozdĺžne a prične kanáliky vyplnené plastbetónom so zodpovedajúcou zrnitosťou, alebo v poslednom období často používaný drenážny pás. Ten má aj jednu vynikajúcu vlastnosť, že dokáže vytiahnuť vodu do protispádu. To sa využíva hlavne v najnižších miestach mostovky, kde je problematické umiestniť mostnú vpusť, alebo odvodňovaciu rúrku. Najspoľahlivejšie odvodnenie izolácie však pozostáva z kombinácie drenážneho pásu a plastbetónu, kde pás je uložený na izolácii a na ňom v kanáliku je drenážna vrstva. Spoločnosť Mostax s.r.o. realizuje na objednávku zhotoviteľov mostných objektov celý systém odvodnenia od návrhu, dodávky materiálu až po celkovú montáž potrubného systému s príslušenstvom. Týmto sa snažíme eliminovať možnosť vzniku porúch, závad, alebo problémov s odvodnením mostov. Našim cieľom je dodávať vysoko kvalitné materiály a služby za prijateľné ceny.

 

 

 


V poslednom období však nastal veľmi negatívny jav. Hlavným kritériom investorov a stavebných firiem pri odvodnení mostov sa stala najnižšia cena, bez ohľadu na kvalitu. Je úplne zrejmé, že lacné materiály nemajú takú životnosť a vlastnosti, ako tie drahšie, kvalitnejšie a osvedčené. Montáž prevedená najlacnejšou firmou s malými, alebo žiadnymi skúsenosťami pri odvodnení mostov bude pravdepodobne zdrojom budúcich porúch, ktoré sa podľa doterajších skúseností pri stavbách dopravnej infraštruktúry prejavia zväčša po uplynutí záručnej lehoty. Pritom všetci dobre vieme, že „najlacnejšie nebýva to najlepšie" .
Cieľom každého investora je, aby mostné dielo vydržalo bez porúch niekoľko desaťročí. Stále platí, že voda je na moste nepriateľ a my sa musíme snažiť ju čo najrýchlejšie, najkratšou cestou odviesť preč, aby to drahé a nádherné dielo ktorým je most, ostalo aj pre budúce generácie v dobrom stave.


Text a foto:Miroslav Bartuš

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike