Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Informačná podpora využívania biomasy v sektore energetiky

V súčasnej dobe sú v odborných kruhoch intenzívne diskutovanými oblasťami komplexnej ochrany prírody energetika a nakladanie s odpadmi. Vo svetovej energetike rastie rok po roku záujem o rozličné obnoviteľné formy a nosiče energie (ale najmä o biomasu), a to hlavne v dôsledku znižujúcich sa zásob fosílnych energetických surovín, ale i nutnosti obmedzenia produkcie skleníkových plynov, či pretrvávajúca verejná nedôvera k jadrovým elektrárňam. Širšie využívanie biomasy pre energetické účely patrí k prvoradým cieľom energetickej politiky mnohých štátov. Biomasa ako nosič energie či energetická surovina sprevádza človeka od dávnej minulosti až do súčasnosti. Motivácia k nej sa dnes týka tak lesníckej ako aj poľnohospodárskej politiky a v neposlednom rade aj politiky ochrany životného prostredia.Pre poslednú štvrtinu 20. storočia bola charakteristická snaha o zníženie spotreby energie (ako dôsledok vedomia toho, že zásoby fosílnych energetických surovín budú skoro vyčerpané) a o zníženie nepriaznivých dopadov vysokej spotreby energie na životné prostredie.
Energetické využívanie obnoviteľných foriem a nosičov energie dnes predstavuje rozsiahly program vedeckovýskumných aktivít, vývoja technológií a ich priemyselného uplatňovania pri minimalizácii negatívnych vplyvov ich využívania na životné prostredie.
Biomasa nielen že sľubuje pokrytie určitého podielu spotreby energie, ale tiež rozširuje oblasť poznania o tak závažných problémoch, akými sú okrem iného možnosti rastu globálnej spotreby energie a jeho vplyv na rovnovážny stav biosystému Zeme. Ďalej ponúka alternatívny program činnosti pre oblasti, v ktorých sa súčasná forma poľnohospodárstva javí ako neperspektívna (nízka úrodnosť poľnohospodárskych plodín, nízka zamestnanosť, atď.). Rovnako v oblasti vedy a výskumu dáva možnosť zapojiť sa do prác spojených s objavovaním nových možností pestovania a využívania biomasy, či už hovoríme o lesnej dendromase alebo tej dopestovanej na tzv. energetických plantážach, vrátane fytomasy „energetických" rastlín. V neposlednom rade biomasa ako energetická surovina môže byť dobre obchodovateľný artikel aj na Slovensku, čo v zahraničí je realitou už dnes.

 

Exkurzia vo výmladkovom lese - vŕba


Samozrejme, že existujú mnohé nespomenuté príležitosti inšpirujúce k využívaniu najmä biomasy ako obnoviteľnej formy energie v EÚ, ale nastavené podmienky trhu nie vždy sú nápomocné týmto snaženiam. Preto v rámci programu Inteligentná energia pre Európu (IEE) bol navrhnutý a schválený špecifický projekt BIO-TEPLO (BIO-HEAT), zmluva č. IEE/09/890/SI2.558326 „Informačná podpora využívania výmladkového lesa s krátkou rubnou dobou pre systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT) v strednej a východnej Európe", v ktorom je zapojených sedem krajín EÚ a medzi nimi aj Slovensko. O čom pojednáva aj tento príspevok, či odkazuje na aktuálne zdroje špecifických informácií na webovských stránkach.
Program IEE využíva Komisia EÚ ako nástroj pre podporu aktivít, ktoré zlepšujú tieto podmienky a posúvajú nás dopredu k udržateľnej, inteligentnej a efektívnej Európe v zmysle produkcie obnoviteľných surovín - nosičov energie a racionálnej spotrebe rôznych foriem energie.

 

Detail výmladkového lesa - rubná zrelosť


Zameranie projektu BIO-TEPLO: podporuje využívanie výmladkového lesa s krátkou rubnou dobou (KRD) ako zdroja energetickej suroviny - biomasy, či biopaliva - drevných štiepok pre systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT) vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy (Česká republika, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko), s cieľom vytvoriť regionálnu sieť plantáží výmladkového lesa s KRD pre produkciu biomasy a zásobovanie biopalivom - drevnými štiepkami miestne systémy CZT. So zámerom dosiahnuť tento cieľ, projektový tím BIO-TEPLO bude vykonávať rozličné aktivity zamerané na špecifické školenia a kampane pre každú zúčastnenú krajinu v tomto projekte. Tento projekt bude riešený v priebehu 24 mesiacov a bol zahájený 1. septembra 2010.
Výmladkový les s KRD, alebo plantáže s KRD predstavujú plantáže rýchlo rastúcich stromov - drevín (ako topoľ - Populus spp, alebo vŕba Salix spp) na pozemku využívanom pre poľnohospodárske aktivity alebo účely pestovania lesa. Cieľom je intenzívna produkcia biomasy - dreva pre sektor energetiky (v konečnej forme biopaliva - drevných štiepok) v krátkych cykloch zberu od 1 do 5 rokov, alebo pre celulózo-papierenský priemysel a sektor energetiky v cykloch zberu dlhších ako 10 rokov.
Celkovým cieľom projektu BIO-TEPLO je poskytovanie spoľahlivého riešenia pre nahrádzanie fosílnych palív využívaných ako nosičov energie pre systémy CZT cestou spoľahlivých a neškodných alternatív prostredníctvom informačnej podpory, so zameraním na vytvorenie novej regionálnej siete plantáží výmladkového lesa s KRD pre miestny systém CZT.
Strategické ciele projektu BIO-TEPLO:
- Rozšírenie a sprístupnenie know-how / vedomostí, skúseností a špecifických poznatkov ohľadne potenciálu energetických plodín s KRD ako efektívnych, nízko-nákladových nosičov energie pre systémy CZT, s dosahom na cieľové záujmové skupiny ako sú poľnohospodári, vlastníci pôdy, prevádzkovatelia systémov CZT, elektrárenských technikov a prevádzkovateľov, komunálnych dodávateľov energie, vplyvných politikov - tvorcov politických rozhodnutí a manažérov v národných podporných schémach, ako aj ďalších blízkych záujemcov zo strednej a východnej Európy.
- Prepojenie všetkých dôležitých záujemcov pomocou webovskej platformy tak, aby sa zabezpečili dlhodobé, spoľahlivé informačné toky a vytvorenie združenia plantáží s KRD so zameraním na iniciovanie miestnych aktivít so zameraním na podporu a rozvoj využívania plantáží s KRD.
- Zrealizovať podrobné zaškolenie - výcvik a stratégiu rozširovania najnovších poznatkov a know-how cez transfer najlepších skúseností a vytváranie sietí dôležitých záujemcov - príjemcov know-how a praktických skúseností z predchádzajúcich obdobne zameraných projektov.
- Zistiť a vyrovnať sa s technickými a netechnickými bariérami, ktoré bránia rozvoju využívania plantáží s KRD ako alternatívnych zdrojov biomasy pre sektor energetiky.
- Vytvoriť ďalšie aktivity pre rozširovanie a podporné plány v priebehu riešenia a po skončení projektu so zámerom podporovať a zosilniť informačné kanále vytvorené v rámci projektu a po jeho ukončení.
- Vytvoriť nové trhy pre obnoviteľné nosiče energie (ONE) a zaručiť trvalé dodávky ONE.
Cieľové skupiny: pre zaškolenie - výcvik a rozširovacie aktivity sú záujemcovia o celý komplex plantáží a systém CZT, ako aj externí experti, napr. oficiálni zástupcovia Komisie EÚ, politici a mladí študenti zameraní na OFE.
Kľúčoví hráči ohľadne výrobnej politiky a sektora V a V sú pestovatelia biomasy (poľnohospodári a lesníci), dodávatelia biomasy, konzultanti a teda logistika, obchodovanie a spracovateľský reťazec, vlastníci a zariadenia CZT, výskumníci a regionálni funkcionári zainteresovaní v energetike a otázkach ochrany životného prostredia.
Priemyselné asociácie (IAGs) zúčastnené v konzorciu sú úzko prepojené na tieto cieľové skupiny, čo zabezpečuje ich zainteresovanosť na projektovom výcviku a programe rozširovania informácií.

 

Poškodenie - ohryz vo výmladkovom lese po zimnej sezóne

 

Možnosť ochrany výmladkového lesa - pokusnej plochy


Očakávané dopady riešenia projektu BIO-TEPLO:
- Zvýšenie podielu ONE cestou biomasy, čo prispeje k naplneniu cieľov EÚ ohľadne využívania OFE v blízkej budúcnosti.
- Zvýšenie počtu poľnohospodárov pestujúcich energetické rastliny na plantážach
- Prepojenie miestnych aktérov cestou platformy na báze internetu a osobných kontaktov vytvorených v rámci vzdelávacích a výcvikových podujatí.
- Zlepšenie podporných schém a oficiálnej legislatívy ovplyvňujúcej pestovanie biomasy a sektor ťažby zberu, ako aj regulačné smernice s dopadom na využívanie OFE, ktoré umožňujú širšiu implementáciu - naplnenie spomínaných cieľov.
- Stabilizácia trhu cestou návrhu nových podporných schém a politických krokov špecificky navrhnutých pre sektor bioenergetiky.
- Zvýšenie príjmu u poľnohospodárov a rozšíriť potenciál ich reálnych finančných zdrojov.
- Vytvorenie - rozšírenie energetických združení, ktoré umožnia intenzívnejšie využívať biomasu v EÚ.
Udržateľná organizácia pre plantážníctvo zamerané na produkciu energetických surovín:


Súčasný stav a aktuálne aktivity projektu BIO-TEPLO
Jedna z prvých a najdôležitejších aktivít projektu bola vytvorenie aktívnej stránky, www.bio-heat.eu, ktorá je v prevádzke "online" od 8. 12. 2010. Stránka je jeden z prvých "míľnikov" na komunikáciu medzi partnermi projektu a partnermi na trhu bioenergetiky.

 

 


Rozšírenie materiálov - najnovších poznatkov a užitočných informácii ohľadne výmladkových lesov s KRD a ich použiteľnosti ako zdrojov - nosičov energie pre systémy CZT a ich prevádzkovateľom sú dostupné na webovskej stránke BIO-TEPLO (BIO-HEAT), ako aj verejnosti zaujímajúcej sa o tieto informácie, zoznam relevantných hráčov z predmetnej siete v strednej a východnej Európe a možnosti zverejnenia dokončených a prebiehajúcich iniciatív k problematike plantáží výmladkových lesov s KRD pre ďalšie konzultácie.
Organizácie, ale taktiež individuálny záujemci z celej potenciálnej siete partnerov môžu využiť výhody a skúsenosti z projektu BIO-TEPLO. "Hráči" zo strednej a východnej Európy môžu zaregistrovať svoje podniky na mape, ktorá je na stálo vystavená a prístupná na webovskej stránke projektu BIO-TEPLO, s popisom ich aktivít. Akákoľvek organizácia z ktoréhokoľvek sektoru celej siete môže byť zaregistrovaná zadarmo na webovskej stránke www.bio-heat.eu.
Konzorcium BIO-TEPLO kontinuálne pracuje na ďalších aktivitách, ktoré budú čoskoro ukončené. Najvýznamnejšie sú analýzy súčasného stavu aplikácií biomasy a iných obnoviteľných foriem energie v systémoch CZT, prehodnocovanie a socioekonomické zhodnotenie dostupných úspešných riešení a najlepších príkladov ohľadne využívania plantáží výmladkových lesov s KRD ako zdrojov biomasy pre spoluprácu systémov CZT v strednej a východnej Európe.

Poďakovanie - prezentovaná práca bola spracovaná a čiastočne financovaná v rámci projektu:
BIO-HEAT / BIO-TEPLO "Informačná podpora využívania výmladkového lesa s krátkou rubnou dobou pre systémy centrálneho zásobovania teplom v strednej a východnej Európe", zmluva č. IEE/09/890/S12.558326; spolufinancuje Komisia EÚ v rokoch 2010 - 2012. Autor príspevku je povďačný Komisii EÚ za pomoc - spolufinancovanie prác na projekte BIO-HEAT.


Text: Prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.,
Technická univerzita vo Zvolene/ SK-BIOM

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike