Bioplynove_stanice - EcoTechnika

20 let společnosti KUNST, spol. s r. o.

Firma KUNST, spol. s r. o. byla založena 6.5.1991. Svojí činností navázala na silnou tradici v oboru realizace vodohospodářských investičních celků ve městě Hranice, kterou zde v předchozích létech představoval Dodavatelský závod Sigmy Hranice.Založení společnosti, která od počátku měla jako hlavní předmět podnikání realizaci dodávek a montáží ve vodním hospodářství, se ukázalo být správným rozhodnutím. Po skromných začátcích se stala společnost rychle rostoucí firmou. Vyvolalo to nutnost založení nového sídla firmy, které slouží potřebám společnosti od r. 1994 až do současnosti.

 


KUNST, spol. s r.o. jako dodavatel technologických celků na klíč zajišťuje:
· Čistírny odpadních vod komunálních a průmyslových
· Úpravny vody pitné a užitkové
· Systémy vodního hospodářství
· Rekonstrukce, intenzifikace a modernizace
· Kompletované kusové dodávky strojů a zařízení
· Filtrační drenážní systém TritonTM
Společnost je korporativním členem CzWA, držitel certifikátů ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007. Od svého založení v r. 1991 zrealizovala společnost k současnosti cca 1 900 zakázek a dosáhla obratu 6,6 mld. Kč.
Důležitým prvkem v chodu firmy je  vývoj nových zařízení, vznikajících ve středisku konstrukce za úzké spolupráce se střediskem projekce a renomovanými projektovými organizacemi. Řada z nich v době vzniku představuje nové řešení, chráněné užitnými vzory. Prakticky všechny takto vzniklé stroje a zařízení mají za sebou již roky nepřetržitého provozu a slouží k plné spokojenosti našich zákazníků. Vlastní výroba strojů, zařízení a příslušenství probíhá v dceřiné společnosti Strojírny a opravny Milenov s. r. o., ve které má společnost KUNST 100 % majoritu. Kromě výrobků, zaměřených pro pokrývání dodavatelských potřeb mateřské společnosti zde vznikají i zařízení, vyráběná dle dokumentace jednotlivých odběratelů. K pokrytí vzrůstající poptávky trhu po atypických rozměrech zde bylo uvedeno do provozu specializované středisko výroby podélně a příčně svařovaných trubek z nerezu.

 

Rádi bychom odbornou veřejnost seznámili s naším novým zařízením, určeným pro hrubé předčištění splaškových odpadních vod.


Podélný lapák písku a tuku hydraulicky míchaný typ LPTH.
Zařízení, vyvinuté ve spolupráci s HYDROPROJEKT CZ a.s., má všechny výhody podélných lapáků a současně odstraňuje hlavní nevýhodu provzdušňovaných lapáků, tj. nežádoucí vnos kyslíku a ztrátu lehce rozložitelných organických látek, důležitých pro biologický stupeň ČOV v procesu zvýšeného odstraňování nutrientů.
Předčištěná odpadní voda s obsahem písku, plovoucích nečistot a tuků je přiváděna do vstupní komory hydraulicky míchaného lapáku písku a tuku. S ohledem na možnost vysokého kolísání přítoku je lapák řešen jako dvoukomorový, s možností práce jedné nebo obou komor. Každá komora lapáku je rozdělena na jeden míchaný prostor a jeden prostor na odlučování tuků, který je stavebně oddělen nornou vertikální lamelovou stěnou. Proud vody je na vstupu do komory otočen kolmo na směr průtoku lapákem a dostává se tak ihned do vodního válce, vytvářeného míchacími tryskami. Vyklízení usazeného písku je prováděno nejprve jeho vyhrnováním do čerpací jímky písku (situované na straně přítoku do komory) pomocí bezhřídelového spirálového dopravníku, osazeného v podélném pískovém prostoru; pohon dopravníku je umístěn v suché jímce. Žlab spirálového dopravníku je řešen jako otěruvzdorný, pancéřovaný a je součástí dopravníku. Chod dopravníku může být nepřetržitý nebo cyklický.
Písek je z čerpací jímky písku těžen časově pomocí specielních mamutích čerpadel a dopravován na periferní zařízení, např. separátor písku, odkud odchází do pračky písku; zde je zbavován organiky a následně je vyhrnován např. do kontejneru. Plovoucí nečistoty a tuky jsou v odlučovacím prostoru každé komory lapáku cyklicky stírány z hladiny pomocí plastového řetězového hladinového shrabováku a přiváděny k motoricky ovládané pohyblivé jímce plovoucích nečistot. Tyto jímky jsou připojeny k sání čerpadel plovoucích nečistot a tuků a řízeně (případně ručně) jsou plovoucí nečistoty zčerpány např. do zásobní plastové nádrže plovoucích nečistot a tuků. Odsazené plovoucí nečistoty jsou dle potřeby odčerpány z této nádrže např. CAS vozem a dopravovány ke konečné likvidaci, např. do vyhnívacích nádrží. Z důvodu tuhnutí v zimním období doporučujeme periferii plovoucích nečistot řešit jako zateplenou, s možností vyhřívání, alternativně využít krytého nezámrzného prostoru. K promíchávání lapáku vodou slouží dvě samostatná kalová čerpadla, umístěná v suché jímce na odtokové straně lapáku. Výkon čerpadel lze měnit otáčkovou regulací a jsou propojena tak, aby umožňovala záskok mezi komorami lapáku. Vlastní míchání je pak v pískové komoře prováděno soustavou trysek, umístěných na svislých odbočkách z hlavního výtlačného potrubí čerpadla a vytvářejících tak vodní válec.
Prostor strojoven uložení pohonů spirálových dopravníků a čerpadel doporučujeme odvodnit a zajistit jejich větrání. Součástí dodávky strojního zařízení je i rozvaděč, který zabezpečuje souběh a automatický provoz všech zařízení, které budou tvořit komplex dodávky lapáku.
Provedení přítoku a odtoku čištěné vody může být alternativní a závisí zejména na dispozičním umístění celého objektu lapáku v prostoru ČOV.

 


Pro pokrytí výkonových oblastí využití těchto lapáků byly pro počáteční období navrženy dvě velikosti zařízení a to LPTH - 1 pro Q = 150 l/s a LPTH - 2 pro Q = 200 l/s. Pro jiné parametry lze upravit rozměry a počet komor, resp. navrhnout individuelně konkrétní řešení, jež je fakticky omezeno zejména možnou délkou  vyhrnovacího spirálového dopravníku písku. U menších průtoků lze vyhrnování písku dopravníkem nahradit přímým odsáváním, což zlevňuje řešení pro čistírny v kategorii mezi 10 000 – 30 000 EO.

 

Text: Kunst, spol. s r. o.,
Palackého 1906,
753 01 Hranice,
tel.: +420 581 699 999,
+420 602 588 953,
fax: +420 581 699 921
e-mail:kunst@kunst.cz,
http://www.kunst.cz

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 6 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike