Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Zvyšovanie bezpečnosti a zlepšovanie environmentálnych vlastností vozidiel

 

Európska komisia navrhuje, aby od roku 2012 všetky nové vozidlá mali elektronické systémy riadenia stability, čo výrazne zvýši bezpečnosť vozidiel. Okrem toho od roku 2013 by kamióny a ostatné ťažké nákladné vozidlá mali byť vybavené systémami zdokonaleného núdzového brzdenia a systémami výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu. Už minulý rok Komisia s cieľom ochrániť chodcov navrhla, aby boli osobné autá povinne vybavené systémom podpory brzdenia.

Tieto opatrenia znížia počet usmrtených pri dopravných nehodách, ktorý sa odhaduje na 5 000 ročne. Zároveň od roku 2012 Komisia navrhuje povinné zavedenie pneumatík s nízkym valivým odporom, čo sa výrazne premietne do úspory paliva a zníženia emisií CO2 a prípadne i hluku, a zároveň sa zachová vysoká úroveň bezpečnosti. Pneumatiky s nízkym valivým odporom znížia emisie CO2 až o 7 gramov na kilometer, čím vo veľkej miere prispejú k cieľom stratégie na zníženie CO2 týkajúcej sa áut, prijatej vo februári 2007. Spotreba paliva a emisie CO2 sa ďalej znížia aj prostredníctvom navrhovaného zavedenia systémov monitorovania tlaku v pneumatikách. Návrh Komisie tiež odstráni viac ako 150 existujúcich smerníc a nahradí ich jediným nariadením, ktoré bude priamo uplatniteľné v EÚ a ktoré odkazuje na harmonizované normy OSN.

Günter Verheugen, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za podnikanie a priemyselnú politiku, uviedol: „Zjednodušujeme právne predpisy. Zvyšujeme bezpečnosť na cestách. Podporujeme efektívne využívanie paliva. Prezentujeme moderný prístup integrovanej politiky, ktorý sa pozitívne odrazí na životoch občanov, životnom prostredí a odvetví priemyslu. “

pneu1

 

1. Komisia navrhuje, aby sa zaviedli tieto bezpečnostné požiadavky:

 

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Povinná montáž elektronických systémov riadenia stability do nových sérií áut a úžitkových vozidiel sa začne zavádzať od roku 2012 s tým, že do roku 2014 budú týmito systémami vybavené všetky nové vozidlá. Elektronické riadenie stability pôsobí na brzdové alebo pohonné systémy vozidla tak, že pomáha vodičovi udržať kontrolu nad vozidlom v kritickej situácii (spôsobenej napr. zlým stavom vozovky alebo neprimeranou rýchlosťou v zákrute). Okrem toho, že využitie tohto elektronického riadenia stability pomôže pri znížení počtu obetí dopravných nehôd, výrazne pomôže aj pri znížení počtu dopravných zápch spôsobených nehodami veľkých vozidiel.


<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Zdokonalený systém núdzového brzdenia na veľkých vozidlách využíva snímače na upozornenie vodiča v prípade, že sa vozidlo príliš priblíži k vozidlu pred ním, a v určitých situáciách využije núdzové brzdenie, s cieľom predísť zrážke alebo zmierniť jej dôsledky (od roku 2013).

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Systémy výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu na veľkých vozidlách pomáhajú vodičom tak, že ich varujú, ak hrozí, že vozidlo neúmyselne vybočí zo svojho jazdného pruhu hlavne kvôli nedostatočnej pozornosti vodiča (od roku 2013).

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Okrem toho, Komisia v októbri 2007 navrhla, že od roku 2009 musia byť osobné autá vybavené systémami podpory brzdenia. Ak by bol celý európsky autopark vybavený systémami podpory brzdenia, zachránilo by sa každý rok až 1 100 životov chodcov. Použitie týchto systémov môže výrazne skrátiť brzdnú dráhu vozidla v núdzovej situácii, čím by k zrážke s chodcom došlo pri podstatne menšej rýchlosti alebo by jej bolo možné predísť (pozri IP /07/1453).

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->V súlade s odporúčaniami správy CARS 21, zrušenie viac ako 50 existujúcich smerníc a viac ako 100 smerníc, ktoré ich menia a dopĺňajú, sa tam, kde je to možné, nahradí odkazmi na predpisy OSN.

 

 

 

pneu2

2. Nové požiadavky na pneumatiky

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Pneumatiky s nízkym valivým odporom, ktoré budú povinné od roku 2012, vedú k nižšej spotrebe paliva tým, že znižujú odpor pri pohybe, ktorý vzniká pri valení pneumatiky, a ktorý je spôsobený hlavne deformáciou kolesa, pneumatiky alebo cesty. Valivý odpor vo veľkej miere závisí od materiálu kolesa alebo pneumatiky a môže sa znížiť napr. použitím kremíka v zložení dezénu. S cieľom predísť akýmkoľvek negatívnym vplyvom na bezpečnosť, sa uvedené bezpečnostné požiadavky zavádzajú spolu s novými štandardami týkajúcimi sa hluku.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Systémy na monitorovanie tlaku v pneumatikách, povinné od roku 2012, varujú vodiča v prípade, že tlak v pneumatike výrazne klesne pod optimálny tlak. Udržiavanie správneho tlaku v pneumatike je základom pre efektívne využitie paliva a lepší výkon pneumatiky. Podhustené pneumatiky môžu spôsobiť až o 4 % vyššiu spotrebu paliva a zároveň znížiť životnosť pneumatiky až o 45 %. Pneumatiky môžu stratiť až 3 - 6 % tlaku za mesiac, čo si vodič nemusí všimnúť. Podhustené pneumatiky sú tiež dôležitým faktorom pri vzniku dopravných nehôd.

Podľa výskumu, ktorý vykonala TNO v Holandsku, je potenciál úspory paliva v prípade pneumatík s nízkym valivým odporom a systémov na monitorovanie tlaku v pri osobných autách 3 %, resp. 2,5 %. V prípade nových áut s predpokladanými emisiami pri skúšobnom cykle motora 130 g CO2/km by to znamenalo ďalšie zníženie emisií o viac ako 7 g CO2/km (3,9 vďaka pneumatikám s nízkym valivým odporom a 3,25 vďaka systémom na monitorovanie tlaku v pneumatikách). Potenciál na zníženie CO2 pri súčasnom použití oboch systémov na dnešných autách (s emisiami pri skúšobnom cykle napr. 160 g) by presiahol hodnotu 7 kg na tonu.

 

pneu3

Zdokonalené bezpečnostné systémy

Predbežné odhady ukazujú, že prostredníctvom nových návrhov na montáž zdokonalených systémov do ťažkých vozidiel by sa mohlo zachrániť okolo 2 500 životov ročne (zhruba 500 prostredníctvom elektronických systémov riadenia stability a 1 000 prostredníctvom zdokonalených systémov núdzového brzdenia a systémov výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu) a oveľa viac životov mimo EÚ, keďže tieto právne predpisy budú motivovať výrobcov, aby sa montáž elektronických systémov riadenia stability stala štandardom aj v rámci iných trhov. Montáž elektronických systémov riadenia stability môže zachrániť okolo 2 000 až 2 500 životov ročne. Návrhy tiež umožňujú nepovinnú montáž zdokonalených systémov núdzového brzdenia a systémov výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu do áut za predpokladu, že spĺňajú určité podmienky.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_package.htm

 

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike