Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Mobilný odlučovač ropných látok – ÖLMEISTER

V súčasnej dobe, keď je kladený veľký dôraz na šetrenie životného prostredia a znižovanie množstva produkovaných odpadov, hlavne nebezpečných, je k dispozícii riešenie na minimalizovanie odpadov vznikajúcich pri čistení odlučovačov ropných látok a ekologických vodných havárii spôsobených ropnými produktami.

 

Dlhodobo je štatisticky dokázané, že pri správnej manipulácii s mobilným odlučovacím zariadením je látkové zloženie obsahu nasledujúce:

 

Látka

Obsah

Oleje, tuky, benzíny

1 - 10 %

Pevné látky (kaly)

10 - 30 %

Voda

70 - 90 %

 

Kombinovaná preplachovacia sacia nadstavba Ölmeister v prevedení ADR so zariadením pre efektívne oddeľovanie ropných látok pri saní znečistených vôd. - jediné v SR a v ČR.

Doteraz sa musel celý obsah zariadenia znečisteného ropnými látkami vyvážať a následne zložito likvidovať na skládkach alebo v spaľovniach. To bolo samozrejme spojené so zvýšenými nákladmi a časovými stratami. Nadmernou manipuláciou s nebezpečnými látkami bolo tiež ohrozené životné prostredie. Na základe týchto skúseností sa vyvinulo mobilné kombinované vozidlo Ölmeister vo vyhotovení ADR.

Mobilné zariadenie je vybavené cisternou s trojkomorovým systémom (kal, voda, ropné látky ) a v spojení s tlakovým separátorom sa uskutočňuje behom sacieho procesu oddeľovania ropných látok od vody. Tlakový systém zaisťuje konštantné , optimalizované prúdiace pomery. Naviac nie je účinnosť závislá na sklonu zariadenia. Funkčnosť je skúškami zaručená až do uhla 27 °.

Oddelená voda sa vracia späť do systému( lapolu, odlučovača olejov, a pod.). Odlučovať je možné voľne, nerozpustené a ne stabilne emulgované oleje, resp. uhľovodíky. Takýmto spôsobom je možno spracovať až 10 m3 kontaminovaných vôd za hodinu.

Pri čistení kontaminovaných vôd s obsahom ropných látok sú tieto vody nasaté do separátorov. V separátore dochádza k oddeľovaniu olejových častí od vody a ich následnému odvedeniu do príslušných komôr cisterny. Pevné látky sú odsávané do kalovej komory. Ak je do kalovej komory načerpaný väčší obsah kvapalných zložiek, môžu byť tieto vody znova odčerpané do separátora a tu opakovane oddeľované.

Separátor odpovedá rezolúcii IMO A 393 (X) a v Nemecku je preskúšaný a certifikovaný firmou „Germanischer Lloyd" a See-Berufgenossenschaft podľa DIN 1999. V koalescenčnom

separátore je zmes vody s obsahom ropných látok vedená cez koalescenčné dosky, ktoré zaisťujú zhlukovanie malých kvapiek ropných látok do väčších. Tieto väčšie kvapky pretože sú ľahšie ako voda, následne stúpajú do zberného domčeka, ktorý je umiestnený na vrcholu separátora. Laminárne prúdenie medzi koalescenčnými doskami zaisťuje odlučovanie všetkých častíc ropných látok. Mierna zmena rýchlosti prúdenia, ktorá je zaistená špeciálnou konfiguráciou dosiek, zaistí zhlukovanie olejových častíc do väčších olejových kvapiek. Väčšie kvapky sú opäť koncentrované na doskách a potom odvádzané do zberného domčeka.

Kvalita vypustenej vody je kontinuálne kontrolovaná prietokovým FOTOSPEKTROMETREROM, ktorý priebežne meria obsah ropných látok vo vode. Tým je zabránené tomu, aby vypustené médium (voda) obsahovalo nadlimitný obsah ropných látok.

Monitor s LCD-displejom kontroluje kvalitu vypustenej odpadovej vody a v prípade prekročenia nastavených hodnôt aktivuje alarm. Hodnota 1 ppm = 1 mg ropných látok/liter.

Monitorovaná vypúšťaná odpadová voda môže byť do určitej doby medzi skladovaná vo vodnej komore a potom vrátená späť do systému odlučovača olejov alebo iných zariadení. V prípade potreby je možné separáciu opakovať až do dosiahnutia požadovaných limitov.

 

sez1

 

Typické možnosti použitia tejto technológie:

 • lapače olejov, benzínov atukov
 • odlučovanie voľných olejov apevných látok zumývacích lúhov
 • čistenie chladiacich astrojných emulzií
 • odlučovanie vody zúložných tankov pohonných hmôt
 • odolejovanie chladiacich apriemyselných odpadových vôd
 • priemyselné odpady obsahujúce ropné látky
 • sanácia podzemných apovrchových vôd od ropných látok
 • odmasťovací kúpeľ
 • autoumyvárky
 • benzínové čerpacie stanice arafinérie
 • ďalšie špeciálne možnosti nasadenia

 

sez2

 

Vozidlo sa vyznačuje širokou paletou spôsobu využitia:

 • ako Ölmeister - pozri vyššie uvedený opis
 • ako kombinovaný vysokotlakový preplachovací asací systém
 • ako dopravný prostriedok pre nebezpečné odpady podľa ADR/GGVS

 

Výhody použitej technológie:

 • High-Tech-elektronika ku kontrole kvality vypustenej odpadovej vody redukuje množstvo nebezpečných odpadov
 • Obmedzenie neracionálnych transportov
 • Úspora vody novému naplneniu odlučovačov
 • Celková redukcia prevádzkových nákladov
 • Variabilné nasadenie pri ropných haváriách
 • Ölmeister je značným prínosom pre riešenie doterajších ekologických problémoch všade tam, kde sa objavujú zmesi vody aropných látok
 • Prínos pre životné prostredie je vtom, že separácia sa uskutočňuje bez dávkovania akýchkoľvek chemikálií

 

Text: Sezako

 

 

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike