Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Využití odpadního tepla z chladícího zařízení

Využití odpadního tepla ze zdrojů které vyzařují teplo v jakékoliv formě, je dnes věnována značná pozornost a jeden z těchto zdrojů v malém využití je v chladírenské technice. Období levné energie skončilo a další růst a dovoz energie vlivem světových cen je stále nákladnější, proto je třeba primární energii nejen ušetřit, ale ještě ji zhodnotit.

 

Paralelní propojení výměníků na vodu s dvoufázovým ohřevem zásobníku


Rekuperace v minulosti
Většinou se jednalo o rekuperaci s výměníky na přímý ohřev tj. že výtlačné potrubí od kompresoru procházelo výměníkem, který byl v přímém styku s užitkovou vodu. Při poruše vlivem netesnosti potrubí došlo k vniknutí chladiva a oleje do vody, načež byla voda kontaminována a následne vnikla do okruhu chladícího zařízení, které prakticky znehodnotila.

 

1

Volná cirkulace vody mezi výměníkem a běžně vyráběným ohřívačem

 

Proto se konstruovala různá zařízení, která měla vyloučit tuto možnost, ale jejich technická složitost finanční náročnost a nakonec nepřinášející kýžený efekt nakonec odradila jak zákazníky, tak mechaniky chladícího zařízení.


Rekuperace v současnosti
V současné době nám ČSN 1717 ukládá, že výměníky, kde je tlak na jedné straně vyšší než ve vodovodním řádu a výměník je přípojený na vodovodní řád, nesmí v případě poruchy výměníku dojít ke kontaminaci vody, tj., že medium jak z primárního, tak ze sekundárního potrubí se nesmí navzájem prolnout. U chladícího zařízení je to obzvláště namístě. Aby se této normě vyhovělo je používán nepřímý ohřev tak, že ohříváme vodu v primárním okruhu, která nám ohřívá vodu v sekundárním okruhu, ale tím nám vznikají značné ztráty jak na odpadním teplu, tak na teplotě ohřívané vody. V jiných případech je používáno rekuperační zařízení s různými regulačními a jistícími prvky, obtoky chladiva nebo vody, což nám nejen zvyšuje investice, ale zvyšuje se i náchylnost k poruše a vyřazení chladícího zařízení z provozu. V takovémto případě nemůžeme mluvit o využití odpadního tepla, ale použit chladícího zařízení k ohřevu vody.

 

Výměníky nového typu
Výměníky které splňují požadavky jak na kvalitu vody, jednoduchost, nízkou pořizovací cenu a vysokou účinností bez jistících a regulačních prvků, jsou lamelové výměníky na nepřímý ohřev. Tím nechceme zavrhnout to, že v případě přání zákazníka na určitá specifika, jako např. teplotu, nebo kvalitu vody nelze použít regulačních prvků nebo jiný materiál, ale doposud žádný zákazník toto přání nevyjádřil.

 

Montáž výměníku s nucenou cirkulací vody na 2000 l. Předhřívač vody v zemědělském podniku

 

U mnoha uživatelů chladícího zařízení jsou strojovny přehřívány odpadním teplem z chladících agregátů a přitom každé zvýšení teploty chladiva o 5 °C nám zvyšuje i příkon elektrické energie až o 20 %. Vlivem zvýšené kondenzační teploty a tím i tlaků v chladícím okruhu, dochází i ke zvýšenému opotřebení zařízení, poruchovosti a právě použití rekuperačního výměníku nám zajišťuje pravý opak. V žádném případě rekuperační výměník nemá vliv na případnou mechanickou poruchu na chladícím zařízení.
Již při vývoji výměníků jsme kladli důraz na maximální spolehlivost při jejich provozu, 100 % nezávadnost ohřáté vody, vysokou účinnost, přijatelnou cenu s nízkou návratností vynaložených investic, bezobslužnost a minimální nároky na prostor. Ohřev a cirkulace vody mezi výměníkem a ohřívačem probíhá většinou volnou přirozenou cirkulací bez oběhového čerpadla, jen u výkonnějších chladících agregátů a pro vyšší využití odpadního tepla, použijeme malé oběhové čerpadlo. Tímto způsobem je chladící zařízení schopno ohřát vodu až na 75 °C. Teplota ohřívané vody je závislá na výkonu chladícího zařízení, provozních podmínkách a množství ohřívané vody.

 

Ukázka propojení vody s volnou cirkulací mezi výměníkem a ohřívačem

 

Jsou mechanici, kteří využívají toto teplo nejen k ohřevu teplé užitkové vody, ale i k topení. V letních měsících malé chladících zařízení s výkonem kolem 1 000 W je schopno ohřát vodu u běžných závěsných ohřívačů až na 65 °C, avšak pro ohřev většího množství vody kolem 500 litrů a více je efektivnější použít tento způsob s předehřívacími zásobníky pro ohřívače vody.
Proto se obracíme na majitele chladícího zařízení, využijte teplo z vašeho chladícího zařízení a nepouštějte jej volně do prostoru.

 

2

Schéma základního propojení výměníku se zásobníkem TUV s nucenou cirkulací

 

 

Text: Jindřich Ehrlich

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike