Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Certifikácia Odborná prevádzka pre nakladanie s odpadmi Certifikácia Odborná prevádzka pre nakladanie s odpadmi

Zavádzanie systémov riadenia, ktoré zohľadňujú okrem overenia vlastností výrobku a overenia podmienok procesu výroby resp. kvality jeho výroby aj dopady na životné prostredie je novým prístupom, ktorým sa dá dosiahnuť zladenie výrobných a iných aktivít s riešením vplyvov na životné prostredie.Zavádzanie systémov riadenia viedlo k vydaniu európskych noriem o požiadavkách na systém kvality s označením EN ISO 9000 a v celej Európe sa vytvorila sieť nezávislých certifikačných organizácií, ktoré získali oprávnenie tieto systémy kvality overovať a ako doklad o splnení požiadaviek noriem ISO 9000 výrobcovi vydávať certifikáty kvality.
V oblasti ochrany životného prostredia sa tento proces postupne rozšíril aj na oblasť systémov environmentálneho manažérstva, buď certifikáciou podľa medzinárodne platnej normy EN ISO 14 0001, alebo registráciou podľa nariadenia Rady č. 1836/93/EEC platné pre krajiny Európskej únie - EMAS. Normy ISO boli primárne vytvorené pre priemyselné podniky a preto platia všeobecne pre všetky podniky z oblasti výroby a služieb a teda aj pre odpadové hospodárstvo. Takisto predpisy EMAS platia pre rôzne odvetvia a aj pre odpadové hospodárstvo.
Odpadové hospodárstvo má však svoje špecifiká a preto sa môžu firmy podnikajúce v oblasti odpadového hospodárstva certifikovať podľa noriem ISO len s problémami. Na jednej strane je úzko napojené na verejnosť a rozpočty obcí a na druhej strane musí byť i spoľahlivým partnerom pre firmy a pre pôvodcov odpadov. Títo všetci majú povinnosť postarať sa o odpady, ktoré vznikajú pri ich činnosti a splnenie tejto povinnosti musia vierohodne doložiť. Preto vyššie uvedené normy boli doplnené o špecifickú certifikáciu nazvanú „Entsorgungsfachbetrieb" čiže Odborná prevádzka pre nakladanie s odpadmi ( OPNO).
Od začiatku išlo o dobrovoľnú certifikáciu o to však významnejšiu.. V Nemecku, Rakúsku a Českej republike tento nový typ odbornej certifikácie zatienil certifikácie typu ISO alebo EMAS. Napríklad v Nemecku bolo od r. 1996 udelených takmer 10 000 certifikácií OPNO, zatiaľ čo počet certifikácií ISO klesá na 2 000. Tento rýchly nástup je v Nemecku navyše podporený tým, že niektoré výhody ako napr. zrušenie povinnosti predkladať povolenie na prepravu odpadov tzv. ADR a niektoré iné úľavy sú zakotvené v zákonoch z oblasti odpadového hospodárstva. Okrem už spomenutých krajín certifikácia OPNO funguje aj na Slovensku , Maďarsku a vo Švajčiarsku.
Certifikácia OPNO má oproti normám ISO a EMAS pre svojich držiteľov niektoré významné výhody:
- Jednoznačné preukázanie kvality podniku vo svojom odbore, zvýšenie povedomia zodpovednosti za kvalitu
- Priebežná dokumentácia kvality
- Odlíšenie sa od konkurenčných spoločností v odbore
- Celoštátne a medzinárodné uznanie v odbore
- Automatické uznávanie certifikátu štátoch kde platia certifikáty OPNO so všetkými výhodami, ktoré z toho vyplývajú
- Zníženie administratívy
- Zvýšenie motivácie zamestnancov a optimalizácia procesov vo firme
- Kladný vplyv na zákazníka (istota kvality, splnenia kritérií a zmlúv)
- Zlepšený imidž firmy voči verejnosti

Výhody pre partnerov ako sú firmy, obce a mestá
- Okamžité odlíšenie solídnych spoločností aj pre neodborníka v odpadovom hospodárstve
- Menšie riziko podvodov pri nakladaní s odpadmi
- Záruka kvality, splnenia kritérií a zmlúv pre zákazníka.
- Zníženie administratívy.


Ako prebieha certifikácia vo firme?
Certifikácia OPNO sa zameriava na riadenie akosti ako aj na environmentálne riadenie, pričom sa sústreďuje na špecifiká odpadového hospodárstva. Firma musí spĺňať rôzne kritériá, ktoré sa týkajú najmä personálneho zabezpečenia, prevádzkovej dokumentácie, poistnej ochrany, kontroly činnosti dodávateľov služieb, vzdelania zamestnancov a environmentálnej politiky spoločnosti. Tieto požiadavky musia byť overené auditom, ktorý vykoná certifikačná organizácia, ktorá má na to oprávnenie. Ak má firma viac prevádzok audit sa vykoná v každej z nich. Na základe auditu potom firma resp. prevádzka firmy získa certifikát OPNO. To či firma spĺňa požiadavky OPNO sa overuje každý rok. Získanie certifikátu je spojené s určitými nákladmi, ktoré sú spravidla nižšie ako pri certifikáciách typu ISO. Tieto náklady sa neskôr firme vrátia formou zvýšenej efektivity podniku.

Text: Ing Silvia Nerádová

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike