Bioplynove_stanice - EcoTechnika

„Zelenšie“ produkty – autá, elektronika, atď.

Nová ponuka konzultačných služieb spoločnosti IBM pomáha klientom vyrábať produkty šetrnejšie k životnému prostrediu v rámci ich celého životného cyklu - od vývoja a výroby, cez distribúciu a používanie, až po vyradenie a recykláciu.

zelprod

Produkty tak rozdielne, ako sú autá, traktory, televízory, elektrické holiace strojčeky, alebo dokonca potraviny či oblečenie je nutné analyzovať v každej fáze produktového cyklu a navrhnúť ich tak, aby boli ekologické už od počiatku. Je nutné zvážiť, aké materiály sa použijú pri výrobe a balení produktu, koľko energie sa spotrebuje na výrobu produktu na jeho dopravu, ako aj na jeho používanie. V neposlednom rade sa ekologické posúdenie týka aj návrhu, akým spôsobom bude výrobok recyklovaný na konci svojho životného cyklu.

„Ecofriendly" produkty

„Obdobie používania nadmerného množstva energie, toxických chemikálií, plytvania materiálom a jednorazových produktov, ktoré skončia na skládkach odpadu, sa končí," tvrdí Mark Wilterfing, globálny líder IBM pre poradenstvo v oblasti manažmentu životného cyklu produktov. „Vládne inštitúcie, organizácie za ochranu životného prostredia a väčšina dnešných spotrebiteľov vyžaduje, aby sa spoločnosti správali zodpovednejšie a vytvárali ekologickejšie produkty. Najefektívnejšou cestou, ako to dosiahnuť, je vytvoriť produkt, ktorý je už od svojho počiatku „eco-friendly" (s minimálnym zaťažením na životné prostredie), a ktorý takým zostane aj počas svojho celého životného cyklu."

Ekologické povedomie ľudí narastá

Prísnejšia legislatíva štátu ako aj normy vyžadujú, aby spoločnosti mysleli na celkový ekologický dopad svojich výrobkov, aby nemuseli čeliť vysokým pokutám. Na druhej strane stále viac a viac zákazníkov preferuje produkty, ktoré sú „zelenšie". Obidve tieto strany očakávajú od výrobných spoločností, že výrobok naplánujú energeticky čo najefektívnejšie a tak, aby sa s ním po vypršaní doby životnosti správne zaobchádzalo. V konečnom dôsledku, rastúce ceny energií a materiálov súvisiacich s výrobou, balením a predajom ľubovoľného výrobku majú významný dopad na celkový hospodársky výsledok výrobnej spoločnosti.

Čo je ekologické je aj ekonomické

Spoločnosti, ktoré majú komplexný prístup k navrhovaniu ekologicky prijateľných výrobkov sa nielenže vyhnú sankciám a zvýšia efektivitu znižovaním nákladov, ale rovnako majú možnosť dosiahnuť zvýšený podiel na trhu a vyššie tržby. Často sa takéto „zelené" produkty stávajú nadstavbou značky a v mnohých prípadoch priamo podporujú produktové inovácie.

Ponuka poskytuje celkovú analýzu životného cyklu produktu, pričom berie do úvahy súčasné problémy v oblasti životného prostredia, štátne nariadenia a podnikateľské prostredie a rovnako využíva najlepšie postupy v odvetví. Na základe tejto analýzy môžu klienti identifikovať nedostatky súčasnej prevádzky, vytvoriť si reálne ciele zamerané na znižovanie environmentálnych dopadov ich produktov a tiež vytvoriť nové efektívne strategické plány na dosiahnutie stanovených cieľov.

S pomocou strategického plánu zameraného na „zelené" produkty klientovi získa pomoc pri navrhovaní produktov v súlade s environmentálnymi požiadavkami, ktoré následne interguje do existujúcich procesov a tak zvýši konkurencieschopnosť svojej prevádzky ako aj produktov.

Kľúčové položky ponuky zahŕňajú:

- Návrh produktu, ktorý je v súlade s novými regulačnými nariadeniami v oblasti využívania energie, bezpečnosti materiálov a pod.

- Návrh pre ukončenie životného cyklu - návrh produktu pre jeho jednoduchú renováciu, prípadne opakované použitie alebo demontáž či recykláciu.

- Zhodnotenie životného cyklu a znižovanie emisií oxidu uhličitého - znižovanie environmentálneho dopadu v oblasti výroby produktu, jeho prepravy, spotrebiteľského použitia a tiež v oblasti jeho opätovné využitia a recyklácie prostredníctvom vyhodnotenia tvorby emisií CO2 počas výrobných, distribučných a dopravných procesov.

- Výber materiálov v závislosti od toho, či sú obnoviteľné, recyklovateľné a nie sú toxické.

- Návrh balenia s cieľom minimalizovať odpad, znížiť hmotnosť obalov a zjednodušiť ich recykláciu.

- Urýchlenie tvorby a dodania návrhov - skrátenie času potrebného na dodanie „zeleného" produktu od jeho počiatočného návrhu až po uvedenie na trh.

Globálna štúdia v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem s viac ako 250 generálnymi riaditeľmi poukazuje na to, že väčšina z opýtaných vníma environmentálne projekty ako príležitosť na získanie konkurenčnej výhody a rast tržieb.

-red-

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike