Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Priemyselné emisie – flexibilnejšie znižovanie a celoeurópske limity

Objem znečisťujúcich emisií z tisícov priemyselných zariadení v celej Únii sa musí znižovať flexibilnejšie. Európsky parlament prijal návrh Komisie na aktualizáciu a sprísnenie platných pravidiel v oblasti znižovania priemyselných emisií. Poslanci zároveň schválili ustanovenia týkajúce sa zavedenia celoeurópskych limitov pre emisie, väčšej flexibility pri poskytovaní povolení a vyňatie málo využívaných zariadení z pôsobnosti smernice.

emisie

Podľa informácií Európskeho parlamentu bolo cieľom pôvodnej smernice o integrovanej prevencii a obmedzovaní znečistenia (IPPC) znížiť emisie a znečistenie pochádzajúce z rôznych alternatívnych zdrojov v Európskej Únii. Prevádzkovatelia priemyselných zariadení, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice, musia požiadať príslušné orgány členských štátov o „environmentálne povolenie". To môže byť vydané len v prípade, ak sú splnené určité požiadavky a podmienky v oblasti životného prostredia. Do pôsobnosti smernice spadá v súčasnej dobe 52 000 priemyselných zariadení.

Schválená revízia si kladie za cieľ znížiť administratívnu záťaž priemyselných podnikov a verejných orgánov vďaka zjednodušeniu a vyjasneniu platných pravidiel. To znamená prepracovanie a spojenie siedmich európskych smerníc, vrátane IPPC, do jediného textu.

Zavedenie emisných limitov

Parlament sa v zásade stotožnil s prísnejšími emisnými limitmi v určitých kategóriách spaľovacích zariadení a pre znečisťujúce látky, ako je SO2, NOx, prach a CO. V záujme posilnenia flexibility však bola schválená zmena postupu na stanovenie týchto limitov a zavedenie prísnejších limitov.

S cieľom obmedziť množstvo výnimiek, ktoré narušujú trh, bude požadované zavedenie minimálnych emisných limitov, ktoré nebudú môcť byť za žiadnych okolností prekročené. Podľa parlamentného spravodajcu prispejú tieto požiadavky k vytvoreniu európskej bezpečnostnej siete, ktorej pravidlá nebude môcť porušovať žiadne priemyselné zariadenie.

Aby mohli príslušné orgány vydávať povolenia flexibilnejšie, poslanci sa domnievajú, že emisné limity stanovené pre jednotlivé zariadenia musia vychádzať z najlepších dostupných techník a musia súčasne zohľadňovať miestne podmienky.

Začleniť stredne veľké spaľovacie zariadenia, vyňať málo využívané zariadenia

Revidovaná legislatíva (smernica IPPC a ďalších 6 smerníc) sa bude týkať hutníckeho, chemického a papierenského priemyslu, spracovania potravín, chovu ošípaných či hydiny, rafinérií, spaľovacích zariadení, zariadení na spaľovanie odpadu, zariadení na spoluspaľovanie odpadu a zariadení produkujúcich oxid titaničitý. Poslanci súhlasili s návrhom Komisie o začlenení stredne veľkých spaľovacích zariadení (medzi 20 a 50 MW) do pôsobnosti smernice, súčasne však žiadali, aby boli z pôsobnosti vyňaté zariadenia (pod 50 MW), ktoré sú v prevádzke menej než 500 hodín ročne.

Výnimka pre nemocnice a chovateľov hydiny

Parlament schválil dodatok, na základe ktorého sa do celkového tepelného príkonu spaľovacích zariadení používaných v zdravotníckych zariadeniach bude brať do úvahy iba normálna prevádzková kapacita.

Poslanci zamietli návrh Komisie na rozšírenie pôsobnosti smerníc v oblasti chovu hydiny a na rozlišovanie medzi jej rôznymi druhmi. Parlament požaduje, aby boli do novej legislatívy zahrnuté iba zariadenia s kapacitou 40 000 kusov hydiny a viac tak, ako je to v súčasnosti.

Text: Michal Gonda

Diskusia k ��l�¡nku

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike