Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Nástroj pre manažment emisií CO2

Modelovací nástroj, Carbon Tradeoff Modeler umožňuje organizáciám analyzovať a manažovať dopad ich dodávateľských reťazcov na klimatické podmienky. Nástroj umožňuje organizáciám porozumieť dôsledkom kritických rozhodnutí s cieľom prijať energeticky a cenovo výhodné rozhodnutia týkajúce sa služieb, kvality, ceny a emisií oxidu uhličitého.

nastroj1

Zodpovednosť za klimatické zmeny má každý

Podľa štúdie IBM Global CEO Study z roku 2008 a podľa osobitnej štúdie IBM je spoločenská zodpovednosť firiem na vrchole rebríčka agendy výkonných riaditeľov a stále rýchlejšie sa v biznise stáva platformou pre rast tržieb, vzhľadom na to, že zákazníci vyžadujú transparentnosť ako aj zodpovednosť od organizácií, s ktorými obchodujú. S automatizovaným nástrojom Carbon Tradeoff Modeller môžu organizácie začleniť redukciu emisií oxidu uhličitého do svojej celkovej CSR stratégie. Znížením emisií oxidu uhličitého a potenciálne aj posilnením značky môže spoločnosť získať konkurenčnú výhodu.

Nástroj Carbon Tradeoff Modeler modeluje komplexné interakcie faktorov ovplyvňujúcich emisie oxidu uhličitého (CO2) v rámci dodávateľského reťazca, ako z pohľadu výroby, tak aj z pohľadu distribúcie. Dokáže vyčísliť jednotlivé dopady medzi redukciou emisií oxidu uhličitého a inými metrikami dodávateľského reťazca, ako napríklad úroveň výšky zásob, alebo schopnosť uskutočnenia dodávky v dohodnutom čase. Toto riešenie predstavuje len jeden z príkladov, kedy spoločnosť IBM poskytuje služby s pridanou hodnotou .

Redukcia emisií skleníkových plynov

Na svete je čoraz viac regulačných opatrení, ktorých cieľom je redukcia emisií skleníkových plynov. Jedna z najvýznamnejších príležitostí pre znižovanie emisí oxidu uhličitého je práve spolupráca s dodávateľskými reťazcami. Pokiaľ sa do optimalizačného úsilia zahrnú aj environmentálne stanoviská a obmedzenia, môže firemná stratégia v oblasti dodávateľských reťazcov garantovať určité modifikácie. Komplexný model dokáže identifikovať oblasti, v ktorých dokážeme paralelne znížiť jednak emisie oxidu uhličitého, tak aj náklady.

„Spoločnosti musia prehodnotiť dopad emisií CO2 v rámci ich komplexnej prevádzkovej činnosti, aby ich dodávateľské reťazce boli z pohľadu manažmentu oxidu uhličitého efektívne," povedal Sanjev Nagrath, vedúci tímu Supply Chain Management, IBM Global Business Services. „Implementáciou nástrojov vytvorených na základe výskumu do modelovania dopadov na náklady a emisie oxidu uhličitého v rámci kľúčových fáz dodávateľského reťazca je možné pomôcť organizáciám redukovať emisie CO2 a tiež ovplyvniť správanie sa dodávateľov tak, aby aj oni znižovali vlastné emisie skleníkových plynov."

Nástroj na analýzu manažmentu emisií oxidu uhličitého modeluje vplyv nákladov a emisií CO2 z rozličných úrovní a pomáha zosúladiť ciele v oblasti nákladov ako aj v oblasti emisií oxidu uhličitého. Tento nástroj analyzuje kľúčové faktory, ktoré zahŕňajú možnosti balenia, alternatívne prevádzkové procesy, alternatívne modely prepravy a modely energetických zdrojov, stratégie v oblasti udržiavania zásob a stratégie správy zdrojov. Carbon Management Analysis Tool dokáže spomedzi množstva možných riešení odporučiť to najvhodnejšie, pomocou ktorého sa dosiahne zníženie emisií oxidu uhličitého.

Kde možno aplikovať systém?

Oblasti ako napríklad zjednotenie prepravy a balenia tovaru patria medzi najdôležitejšie oblasti, v ktorých je možné redukovať emisie CO2. Vyčíslenie dopadu týkajúceho sa frekvencie dovozov na náklady a na emisie oxidu uhličitého môže pomôcť k zavedeniu energeticky efektívnejšej stratégie dopĺňania skladových zásob. Jednou z možností ako dosiahnuť obojstranné víťazstvo, teda zníženie ako nákladov, tak aj emisií CO2 v rámci dodávateľského reťazca je plánovanie výhodnejších trás.

K oblastiam, pre ktoré je tento nástroj určený, patria:

  • Dopad na náklady a emisie oxidu uhličitého počas zmeny veľkostí balenia a/alebo zmeny baliaceho materiálu
  • Dopad rozličných veľkostí tovaru na požiadavky prepravy, náklady aemisie oxidu uhličitého
  • Dopad konsolidovaných objednávok na redukciu emisií oxidu uhličitého vpreprave, ako aj dodržiavanie dodávok vurčenom čase
  • Ako stratégia dopĺňania zásob ovplyvňuje emisie oxidu uhličitého
  • Ako hodnotiť alternatívne dodávateľské stratégie vo vzťahu kdopadom na náklady aovzdušie voblasti dodávateľských reťazcov

nastroj2

Ďalšia analýza inštitútu Institute for Business Value nazvaná „Zvládnutie manažmentu emisií oxidu uhličitého" zdôrazňuje ako by mali byť témy, ako napríklad manažment emisií oxidu uhličitého, spotreba energií a ďalšie environmentálne problematiky analyzované a ako k nim treba pristupovať integrovaným spôsobom - vyhodnocovať celkové výkonnostné ciele (náklady, služby, kvalita a emisie oxidu uhličitého) v zmysle posudzovania ich vzájomných vplyvov. Tento model sa zameriava na jednotlivé ciele a zvažuje relevantné faktory, akými sú napríklad dizajn, balenie a procesy. Tie predstavujú možnosti ako vplývať na náklady, kvalitu a služby rovnako, ako na emisiu skleníkových plynov (Greenhouse gas - GHG).

Znižovanie skleníkových plynov

Existuje niekoľko odporučených krokov zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov, ktoré by mali podniky dodržiavať - od jednoducho implementovateľných lokálnych vylepšení až po komplexné optimalizácie, ktoré zahŕňajú rozšírený dodávateľský reťazec. Čím rozsiahlejšie sa tieto aktivity rozšíria a integrujú v rámci dodávateľského reťazca, tým väčšiu podporu a kontrolu získajú spoločnosti v oblasti emisií oxidu uhličitého.

Odporúčaný prístup k tejto problematike v následovných krokoch:

1. Stratégia: Diagnostikovať, zhodnotiť, plánovať a sprevádzkovať

2. Manažment aktív z hľadiska emisií oxidu uhličitého: Implementácia manažmentu aktív a realizácia rýchlych riešení

3. Funkčná optimalizácia: Identifikovať a znížiť emisie oxidu uhličitého z hľadiska funkcií v rámci dodávateľského reťazca

4. Vnútorná horizontálna integrácia: Nájsť optimálne riešenie pre vzájomnú integráciu vo vzťahu k funkciám

5. Kolaboratívna, ucelená optimalizácia: Spolupráca s partnermi v rámci dodávateľského reťazca zameraná na uplatnenie celkového potenciálu

-r-

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike