Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Energetický manažment metódou monitoring & targeting v praxi

Monitoring a Targeting (M&T) je nástroj na znižovanie energetických nákladov prostredníctvom zlepšenia energetickej efektívnosti a kontroly energetického manažmentu. Okrem energetických úspor M&T môže priniesť mnoho ďalších výhod, napr.: zvýšenie efektívnosti zdrojov, lepší prístup k životnému prostrediu, zlepšenie výrobného rozpočtu a tiež podporu aktivít environmentálneho manažmentu.

Dôsledne vykonávaný M&T môže v praxi priniesť úspory na úrovni 5 - 10 % z energetickej spotreby subjektu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o relatívne nízke nadobúdacie náklady, návratnosť sa pohybuje v rozmedzí od 2-4 rokov v závislosti od konkrétnych podmienok.

Čo je M&T
M&T Môže byť definovaný ako: "Súbor činností s použitím nástrojov na získavanie, interpretáciu a prezentáciu informácií o spotrebe energie s cieľom merania a udržovania výkonnosti, ako aj zistenie príležitostí pre zlepšovanie".

Pri hlbšom skúmaní definície, jednotlivé pojmy znamenajú:
Súbor činností...
M&T vyžaduje uskutočniť množstvo oddelených, ale pritom koordinovaných činností, ktoré sú presnými súčasťami celkového procesu s určitými cieľmi, ktoré usmerňujú všetky činnosti.
...na získavanie, ... informácií o spotrebe energie:
získavanie informácií o spotrebe energie obsahuje vyjadrenie v merných jednotkách, teda vyžaduje uskutočňovať merania spotreby energie.
...na interpretáciu:
údaje o spotrebe energie sú len jednou časťou celku. Bez porovnávacej základne manažér nie je schopný posúdiť, či spotreba energie dosahuje dobrú, priemernú alebo neuspokojivú úroveň. Interpretácia zahŕňa tiež znalosť faktorov, ktoré majú vplyv na spotrebu, napr. objem výroby, prostredie. V mnohých prípadoch tieto faktory vyžadujú osobitné merania.
...na prezentáciu informácií o spotrebe energie:
informácie musia byť odovzdávané tým osobám v podniku, ktoré sú oprávnené konať na základe týchto informácií.
...s cieľom merania a udržovania výkonnosti:
merné jednotky výkonu sú špecifické hodnoty stanovené ako ukazovateľ spotreby energie k skrytým hybným silám spotreby. Ukazovateľ môže byť porovnávaný so žiaducimi hodnotami, každá odchýlka môže byť stimulom pre podniknutie krokov.
...ako aj zistenie príležitostí zlepšovania:
Odchýlky vypočítaných ukazovateľov od žiaducich hodnôt neodkrývajú príčiny odchýlok, preto je potrebné hlbšie skúmanie. Po odhalení príčin je možné zistiť možnosti zlepšovania procesov.

Podstatu M&T je možné zhrnúť do týchto bodov:
- meranie spotreby energie a ďalších skrytých významných faktorov;
- výpočet ukazovateľov energetickej spotreby;
- stanovenie cieľových hodnôt energetickej spotreby
- porovnávanie skutočných hodnôt ukazovateľov s cieľovými hodnotami;
- odovzdanie informácií osobám alebo tímom v podniku, ktoré sú schopné reagovať;
- osoby alebo tímy vykonávajú opatrenia na ovplyvnenie energetickej výkonnosti.

Nástroje systému M&T
Monitorovanie
Pravidelný ručný alebo automatizovaný zber údajov
Softvérové nástroje
Archivácia
Vyhodnocovanie, interpretácia, prezentácia, reporting
Vyhodnotenie odchýlok od cieľovej spotreby
Aplikovateľnosť M&T

Priemysel - manažment energetickej náročnosti výrobných procesov v závislosti od objemu výroby
Služby - kúpele, hotely, nemocnice, areály, budovy ... - manažment energetickej náročnosti v závislosti od objemu výkonov služieb a obsadenosti

Doteraz realizované aplikácie M&T:
Technická univerzita v Košiciach, Slovenské liečebné kúpele, a.s. Trenčianske Teplice, Confal a.s. Slovenská Ľupča, PPC Čab a.s., EKO ENERGIA, s. r. o., Kanianka, Mestský podnik bytového hospodárstva Žarnovica, Calmit Cementáreň Lietavská Lúčka, Grandhotel Starý Smokovec.
Ing. Ivan Koreň

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike