Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Čistenie komunálnych vôd

Jedným z vážnych problémov mies a obcí na Slovensku je čistenie komunálnych vôd. V súčasností viac ako 40 % obyvateľov Slovenska nemá zabezpečené čistenie odpadových vôd. Tento problém sa netýka len obyvateľstva, pretože odhadovaná produkcia priemyselných a poľnohospodárskych odpadových vôd je asi na úrovni 15 až 18 miliónov ekvivalentných obyvateľov (EO). Dôsledkom je znečistenie povrchových a podpovrchových vôd. V dôsledku používania tzv. netesných žúmp a starých septikov nie je možné na niektorých miestach Slovenska využívať spodnú vodu zo studní. Voda v týchto miestach je z hygienického hľadiska nevyhovujúca, kvôli vysokému obsahu fosforečnanov, dusičnanov, biologickému a bakteriálnemu znečisteniu.
Hlavným problémom pri výstavbe systémov čistenia odpadových vôd je samozrejme nedostatok financií. Tento problém je markantnejší v malých obciach. V súčasností tento rozdiel prehlbuje aj systém čerpania dotácií z Operačného programu životného prostredia, ktorý je nastavený hlavne na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS (ďalej Smernica). V nej sa Slovensko zaviazalo do konca roka 2015 vyriešiť systém čistenia odpadových vôd vo všetkých aglomeráciách nad 2 000 obyvateľov. Týmto sú malé obce vlastne odstavené od hlavného balíka dotácii určeného na systémy čistenia odpadových vôd. Na Slovensku je ale drvivá väčšina obcí pod dvetisíc obyvateľov a žije v nich viac ako 40 % Slovenska.
Je potrebné podotknúť, že prevažnú časť nákladov na výstavbu systémov čistenia odpadových vôd tvorí výstavba verejnej kanalizačnej siete. Nemalá časť finančných prostriedkov je potrebná aj na uvedenie obce do pôvodného stavu po vybudovaní kanalizácie, či sa už jedná o opravy ciest, chodníkov.
Problémom sú aj geografické pomery v obciach. Často je z investičného a technického hľadiska náročne a niekedy až nemožné uvažovať o vybudovaní, resp. napojení sa na centralizovaný systém odvádzania a čistenia odpadových vôd.
Firma Ecowa prostredníctvom svojich produktov pomáha riešiť tieto problémy modernou koncepciou budovania systémov čistenia odpadových vôd. Táto koncepcia umožňuje stavať kvalitne objekty menších ČOV, s filozofiou ušetrenia financií na zbytočnom budovaní tzv. spájajúcej kanalizácie. Tieto systémy sú maximálne prispôsobivé, čo sa geografických a morfologických podmienok týka.
Rozčlenené malé osady, lazy, ...
V malých osadách, chatových oblastiach, a v oblastiach kde sú domy postavené jednotlivo, alebo kde je nemožnosť niektorých domov napojiť sa na verejnú kanalizáciu, je výhodne využívať domové čistiarne odpadových vôd (ČOV). Tieto objekty majú kapacitu od dvoch do šiestich, prípadne desiatich obyvateľov. Je dôležité aby domová čistiareň mala certifikát podľa normy STN EN 12566-3.
Obce do sto obyvateľov...
V niektorých malých obciach je v odôvodnených prípadoch (nemožnosť vybudovania kanalizácie) vhodné uvažovať o vybudovaní systému čistenia odpadových vôd pomocou domových čov. Ide o finančne nenáročne riešenie. Nevýhodou je malá stabilita týchto objektov. Súčasťou riešenia teda musí byť aj systém prevádzkovania projektu. Firma Ecowa buduje tieto systémy s predradenou nádržou pred domovou ČOV. V tejto nádrží dochádza k zachyteniu tukov, a k tzv. studenej fermentácií. Tak sa stávajú tieto objekty stabilnejšie a sú menej náročne na prevádzkovanie. Nádrž zároveň slúži ako kalojem, dochádza k úsporám financií pri odkaľovaní čov. Výhodou týchto systémov je, že nedochádza k rozbitiu komunikácií budovaním kanalizácie. Je možné využívať vyčistenú vodu na polievanie trávnikov. V prípade, ak nie je k dispozícií potok, môžu isť vyčistené vody do vsaku, cez drenážny systém.
Systémy pre menšie obce...
Po uvážení všetkých problémov budovania systémov čistenia odpadových vôd v malých obciach zvolila firma ECOWA koncepciu budovania monoblokových betónových čistiarni odpadových vôd.
Základnou funkčnou jednotkou ČOV je betónový monoblok s minimálnou kapacitou 50 až 100 ekvivalentných obyvateľov (EO). V prípade potreby zvyšovania celkovej kapacity ČOV dochádza k zvyšovaniu počtu monoblokov do jej konkrétne požadovanej kapacity. Zo stavebného, technologického a prevádzkového hľadiska je možné touto koncepciou riešiť ČOV až do kapacity cca 750 EO.

Základný betónový monoblok
Táto koncepcia výstavby ČOV ponúka viacero výhod. Železobetónová (ŽB) prefabrikovaná konštrukcia zabezpečuje statickú stabilitu čistiarne a šetrí finančné prostriedky na stavebnú pripravenosť. Tá je takto zredukovaná len na samotné zemné práce a zhotovenie ŽB základovej dosky.
Realizácia monoblokových ČOV pozostáva z uloženia betónových prefabrikátov a z montáže technológie. Výstavba je veľmi rýchla a jednoduchá, čo vytvára priaznivú konečnú cenu týchto objektov. Realizácia v zimných mesiacoch ukladaním betónových monoblokov pre veľkostný rad 500 ekvivalentných obyvateľov
Rozloženie monoblokov je variabilné. Vstavaná prečerpávacia stanica umožňuje podľa potreby umiestniť objekt čistiarne do zeme, prípadne stavbu realizovať buď v polo zapustenom variante alebo aj nad zemou, ak z rôznych dôvodov nie je možné alebo účelné realizovať výkop. Polo zapustený variant je najvhodnejší, pretože šetrí finančné prostriedky na výkopové práce a vykopaná zemina sa potom spätne využije na izoláciu - obsyp ČOV.
V menších obciach sa projekty čistenia odpadových vôd často realizujú postupne,
prostredníctvom každoročných dotácií napr. z environmentálneho fondu. Obvykle je zvolená koncepcia budovania kanalizácie a následne ČOV. Od začiatku realizácie projektu až po dokončenie výstavby ČOV môže uplynúť niekoľko rokov a rozostavaný stokový systém sa dlhodobo nevyužíva. Zriedkavejšie sa najprv vybuduje ČOV a neskôr kanalizácia. Vtedy je tiež potrebné čakať na ukončenie realizácie stokového systému aspoň z prevažnej časti, aby mohla byť čistiareň dostatočne zaťažená.
Často sa teda stáva, že od začiatku budovania prejde taká dlhá doba, že navrhované a možno už aj vybudované technológie sú ešte pred samotným spustením morálne zastaralé.
Monoblokové betónové čistiarne sú zložené zo samostatných funkčných jednotiek. Ak nie sú investičné prostriedky na realizáciu celého projektu, je možné vybudovať celú (prípadné len časť) čistiarne a vybudovať k nej potrebnú časť kanalizácie. Systém sa môže okamžite využívať a v prípade získania ďalších finančných prostriedkov sa postupne dobuduje celá kanalizačná sieť. Následne k existujúcej čistiarni sa môžu dobudovať ďalšie jednotky (prípadne sa uvedú do prevádzky aj jej ďalšie časti).
Kombináciou monoblokových ČOV a domových čov je možné budovať lacné ale spoľahlivé riešenia odpadových vôd aj v geografický rozčlenených a morfologický náročných obciach. Obec sa môže projekčne rozdeliť na niekoľko časti, tak aby sa ušetrilo na budovaní investične náročnej kanalizácie.

Prevádzkovanie systémov odpadových vôd
ECOWA zabezpečuje technický dozor, servis a prevádzkovanie ČOV, čim len podčiarkuje funkčnosť a spoľahlivosť svojich výrobkov. Správne fungovanie ČOV, či už domových alebo veľkých bez servisu ani nie je možné.
ECOWA ponúka obciam možnosť samoprevádzkovania systémov istenia odpadových vôd, prostredníctvom oprávnenej osoby. Tým získavajú obce možnosť rozhodovať o výške stočného a zároveň príjmy z týchto systémov zahrnúť do rozpočtu obce.
Text: Vladimír Matuška

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike