Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Zmena klímy: EÚ oznámila ciele zníženia emisií v súlade s Kodanskou dohodou

Európska únia  formalizovala svoju podporu Kodanskej dohode o zmene klímy a predstavila záväzky na zníženie emisií. V spoločnom liste so španielskym predsedníctvom Rady Európska komisia oficiálne oznámila vôľu EÚ pripojiť sa k dohode a informovala o stanovených cieľoch zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020. Tieto pozostávajú z jednostranného záväzku znížiť celkové emisie EÚ o 20 % v porovnaní so stavom v roku 1990 a podmienečnej ponuky zvýšiť tento záväzok na 30 % za predpokladu, že ostatní hlavní producenti emisií budú súhlasiť s prevzatím spravodlivého podielu na globálnom úsilí o zníženie.

Predseda Komisie José Manuel Barroso uviedol: „ EÚ je odhodlaná konať rýchlo pri uplatňovaní Kodanskej dohody s cieľom postupovať k dohode, ktorú potrebujeme na udržanie globálneho otepľovania na úrovni nižšej ako 2°C. Dohoda poskytuje základ, na ktorom je možné túto budúcu dohodu budovať, a preto vyzývam všetky krajiny, aby sa k nej pripojili a oznámili ambiciózne ciele zníženia emisií alebo akcie vhodné na začlenenie, ako to robíme my."

Európsky komisár pre životné prostredie Stavros D imas uviedol: „Je potrebné konať rýchlo a realizovať kľúčové prvky dohody, ako sú rýchle začatie financovania rozvojových krajín, boj proti odlesňovaniu a vývoj a šírenie nízkouhlíkových technológií."

Kodanská dohoda

Kodanská dohoda bola hlavným výsledko m konferencie OSN o zmene klímy, ktorá sa konala v Kodani od 7. do 19. decembra 2009. Dohoda s rozsahom dve a pol strany bola vyjednaná v posledný deň konferencie vedúcimi predstaviteľmi 28 rozvinutých a rozvojových krajín a Európskej komisie. Tieto krajiny sa podieľajú na celosvetových emisiách skleníkových plynov viac ako 80 %. Účastníci konferencie potom formálne vzali na vedomie existenciu Kodanskej dohody. Sekretariát konferencie OSN o zmene klímy vyzval zúčastnené strany aby do 31. januára oznámili, či si želajú pripojiť sa ku Kodanskej dohode. Dohoda stanovuje rovnaký dátum pre rozvinuté krajiny na oznámenie cieľov zníženia emisií a pre rozvojové krajiny na oznámenie činností na zníženie emisií.

Oznámenie EÚ

V liste Komisie a predsedníctva Rady EÚ opätovne potvrdila svoj záväzok zapojiť sa do procesu vyjednávania o dosiahnutí strategického cieľa obmedziť zvýšenie celosvetovej priemernej teploty na menej ako 2°C v porovnaní s úrovňou pred priemyselnou revolúciou. Kodanská dohoda uznáva vedecký názor, že globálne otepľovanie by sa malo udržať pod 2°C, aby sa predišlo nebezpečným zmenám klímy, ale neobsahuje žiadne ciele celosvetového zníženia emisií, ktoré by tento limit rešpektovali.

V liste sa opakuje pozícia EÚ, že udržanie zvýšenia pod 2°C vyžaduje, aby globálne vylučovanie emisií dosiahlo vrchol najneskôr v roku 2020, ak sa má do roku 2050 vylučovanie znížiť najmenej o 50 % úrovne roku 1990 a ak má toto znižovanie pokračovať aj neskôr. Ďalej sa v ňom uvádza, že na tento účel a v súlade so zisteniami Medzivládneho panelu OSN o zmene klímy (IPCC) by rozvinuté krajiny ako skupina do roku 2020 mali znížiť emisie o 25 - 40 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990 a rozvojové krajiny by mali dosiahnuť značne nižšiu úroveň emisií, v rozpätí 15 - 30 %, oproti miere rastu do roku 2020 predpokladanej v súčasnosti.

Zdôrazňuje sa v ňom záväzok EÚ a členských štátov pokračovať v rokovaniach s cieľom dohodnúť čo najskôr v rámci OSN právne záväznú medzinárodnú dohodu na obdobie od 1. januára 2013, keď vyprší prvé záväzné obdobie kjótskeho protokolu.

Ciele zníženia emisií EÚ

V liste sa uvádza, že EÚ sa zaväzuje dosiahnuť nezávislý cieľ zníženia emisií v celom hospodárstve o 20 % do roku 2020 v porovnaní s úrovňou roku 1990 a že tento záväzok by sa mohol zvýšiť na 30 % za podmienok dohodnutých Európskou radou. V rámci týchto podmienok, ako súčasť celosvetovej a úplnej dohody na obdobie po roku 2012, sa ostatné rozvinuté krajiny zaviažu k porovnateľným zníženiam emisií a rozvojové krajiny prispejú primerane k svojej zodpovednosti a možnostiam.

 

 

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike